Charakteristika zájmového území

Obec Srch se nachází poblíž města Pardubice a patří k němu přidružené části Hrádek a Pohránov, které také spadají pod SO ORP Pardubice. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 1630 obyvatel. Velikost obce činí 843 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Srch, tak přibližně polovinu území tvoří orná půda, asi čtvrtinu lesy a poměrně podstatnou část tvoří vodní plocha Pohránovského rybníka.

Katastrální území obce Srch

 

Geologické, geomorfologické a půdní charakteristiky

Obec Srch patří z geomorfologického hlediska do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina, okrsku Kunětická kotlina a podokrsku Sršská plošina. Jedná se o protáhlý plochý nízký hřbet u severního okraje Pardubic. Táhne se východo-západním směrem, přičemž tvoří mírný oblouk vypouklý k severu. Nejvyšším bodem plošiny je Kunětická hora (307 m), která se nachází v jejím východním zakončení a je její podřazenou geomorfologickou částí. Od Kunětické hory se plošina táhne k západu přibližně po linii obcí Srch - Pohránov - Hrádek a končí v prostoru Lázní Bohdaneč vrcholem Svatý Jiří. 

Území má příznivé podmínky, je rovinné, není náchylné k erozi, geologické poměry jsou příznivé, umožňující běžné způsoby zakládání staveb. Většinu katastrálního území obce Srch zaujímá kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, část Hrádek tvoří písky a štěrky a na jižní oblasti části Srch se rozkládají vápnité jílovce, slínovce a vápnité prachovce. V západní části Pohránov a jižně od ní se nachází nivní sediment, který zde zanechala řeka Labe a kde se dnes nachází Pohránovský rybník. 

 

Využití pozemků v obci Srch  (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 415.5 ha 49.3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 30.4 ha 3.6 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 44.2 ha 5.2 %
Lesní půda 221 ha 26.2
Vodní plochy 52.9 ha 6.3 %
Zastavěné plochy 21.2 ha 2.5 %
Ostatní plochy 58.2 ha 6.9 %
Celková výměra k.ú. 843.3 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce Srch do teplé podnebné oblasti T2. Charakteristika oblasti T2 je dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50