Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Suchomasty je při povodni ohrožováno zhruba 7 budov, které trvale obývá zhruba 14 obyvatel, z toho 2 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Jedním z ohrožených objektů je mateřská škola, která má kapacitu 28 dětí a 3 dospělí. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Suchomasty - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Suchomasty
Kontaminovaná místa na území obce Suchomasty

Ohrožené »  a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Suchomasty.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Suchomasty u předsedy povodňové komise obce.