Výtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán obce Suchomasty.

Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu:

 • tento výtah
 • počítač s připojením na internet
 • datový nosič s dPP (uloženou offline verzi digitálního povodňového plánu)
 • tištěný povodňový plán
 • mapu obce
 • telefon a nabíječku
 • přílohy povodňového plánu:

            1) důležité kontakty

            2) PK obce Suchomasty, SO ORP Beroun a PK Středočeského kraje

            3) plán spojení na důležité organizace

            4) dokumenty

            5) seznam ohrožených objektů

 

 

 

Informační tok vyplývající z dPP

Obec může dostat informaci od:

 • obce leží výše na toku - obce Bykoš 
 • SO ORP Beroun 
 • správce vodního toku 
 • předpovědní povodňové služby
 • hlídkové služby a jiných osob 
 • případně od HZS Středočeského kraje 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Suchomasty:

 • povodňové komisi ORP Beroun 
 • povodňové komisi obce Tmaň, která se nachází na vodním toku pod obcí
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

Směrodatné limity pro nastání a vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na území obce Suchomasty

Profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm]
III. SPA [cm]
Hlásný profil kat. C Bykoš, bezejmenný tok 55 100 125
Hlásný profil kat. C výpusť rybníka Musílek dosažení zelené značky dosažení žluté značky dosažení červené značky
Hlásný profil kat. C most pod výpustí Mlýnského rybníka dosažení zelené značky dosažení žluté značky dosažení červené značky

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může obdržet povodňový orgán obce Suchomasty:

 • od obce ležící výše na vodních tocích (obec Bykoš)
 • od povodňového orgánu ORP Beroun 
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Středočeského kraje

 

Zahájení činnosti povodňové komise obce Suchomasty včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • povodňový orgán obce Tmaň, která leží na vodním toku pod obcí
 • povodňový orgán ORP Beroun 
 • fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • správce vodního toku - Povodí Vltavy, státní podnik 

 

Činnost PK obce před povodní

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Bez příznaku Aktualizování povodňového plánu po jakýchkoliv změnách (kontakty, změny hodnot SPA), alespoň 1x ročně. Předseda PK Členové PK
2 Bez příznaku Zajišťování technické a věcné pomoci, a to od osob právnických a podnikajících fyzických osob, dále provádět jejich kontrolu stavu a zajištění. Předseda PK  
3 Bez příznaku Aktualizování hlásných profilů kategorie C, pracujících ve špatném či neurčitém stavu. Hlásné profily kategorií A a B opravují správci těchto hlásných profilů (Povodí, ČHMÚ, krajský úřad) na požádání. Určení členové PK Předseda PK
4 Bez příznaku Vlastníci pozemků a staveb (právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby) jsou vyzývání k předložení aktualizovaných povodňových plánů a jejich kopie se ukládají na místě s další povodňovou dokumentací. Předseda PK Vlastníci pozemků
5 Bez příznaku Všechny důležité povodňové dokumenty, náhradní klíče (od úřadu, hasičské zbrojnice, evakuačních center, apod.) jsou umístěny na místě přístupném všem členům PK. Předseda PK, Zapisovatel/ka  
6 Bez příznaku Ukládají do počítače internetové adresy pro rychlejší nalezení při povodni (ČHMÚ, Povodí, energetické služby, srážkoměrné stanice, apod.). Celá PK ČHMÚ
7 Bez příznaku Sleduje hromadné sdělovací prostředky, email (uvedený v POVISu) a stránky ČHMÚ při obdržení zpráv od nadřízeného povodňového orgánu o možné zhoršující se situaci nebo při obdržení zpráv od ČHMÚ. Předseda PK, Celá PK ČHMÚ
8 Bez příznaku Potvrzuje přijetí zprávy a zapsání této skutečnosti do povodňové knihy při obdržení výstrahy od ČHMÚ. Předseda PK, Zapisovatel/ka ČHMÚ
9 Bez příznaku Po obdržení výstrahy a při zhoršujícím se počasí, do vyhlášení 2. SPA provádí povodňovou prohlídku a kontroluje tok jedenkrát za hodinu. Celá PK  
10 Bez příznaku Zajišťuje dobité telefony, jejich funkčnost a tarifní předplacení, používané při povodňové situaci. Celá PK  
11 Bez příznaku Zaznamenává všechny úkony spojené s organizací povodňových opatření se všemi náležitostmi. Předseda PK, Zapisovatel/ka  

 

Činnost PK obce před dosažením a při dosažení I. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Dlouhodobý déšť / tání / ledové jevy Monitorování údajů vodoměrných stanic, sledování hydrologických údajů na webových stránkách podniku Povodí Vltavy, státní podnik a ČHMÚ. Předseda PK, členové PK Podnik Povodí Vltavy, státní podnik; ČHMÚ
2 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Svolat povodňovou komisi – posoudit vzniklou situaci, vydat úkoly. Předseda PK Povodňová komise
3 Dosažení I SPA na hlásném profilu Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování vodních stavů na potocích, kritických míst.  Hlásná a hlídková služba Předseda PK
  Dosažení I. SPA na hlásném profilu Zahájit manipulaci na rybnících Musílek, Čertovák, Mlýnský r., Suchomastské vodní nádrži (u č.p. 113) Obsluha (správce)  
4 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Navázat spojení s PK ORP Beroun – informovat se na situaci v území ORP. Hlásná služba  
5 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Navázat spojení s PK obce Bykoš (na toku nad obcí), kde se informovat na vodní stav na Suchomastském potoce a prognóze vývoje. Hlásná služba  
  Dosažení I. SPA na hlásném profilu Prostudovat Povodňový plán obce Suchomasty Předseda PK, členové PK  
6 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Informovat PK obce Tmaň (na toku pod obcí). Hlásná služba  
7 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Provést povodňovou prohlídku toků a kritických míst, kde je pravděpodobnost snížení průtočnosti profilů. Důraz na předměty v těsné blízkosti břehových hran (složené dříví, větvě, popelnice, auta, atd.) Hlídková služba  
8 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Povodňová komise  
  Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Poučit vybrané pracovníky o bezpečnosti při práci za povodně.  Předseda PK  
9 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, členové PK  
  Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Zprovoznit svítilny a prostředky pro práci za tmy.  Určené osoby PK  
10 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). SDH, členové PK  
11 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, určení členové PK  
12 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. Zapisovatelka / vybraný člen PK  

 

Činnost PK obce před dosažením a při vyhlášení II. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Před vyhlášením II. SPA Svolání povodňové komise Předseda PK / místopředseda PK (případně předseda/místopředseda dá pokyn tajemníkovi, aby svolal PK)  
  Před vyhlášením II. SPA Prověřit telefonické spojení s nadřízeným stupněm (povodňová komise SO ORP Beroun) a sousední PK Bykoš - zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace. PK, hlásná a hlídková služba  
2 Dosažení směrodatných limitů pro II. SPA Vyhlášení II. SPA (na základě prověřených zpráv) Předseda PK  
3

Vyhlášení / stav II. SPA

Oznamuje se PK ORP Beroun, PK obce Tmaň, VČS  Hlásná služba, zapisovatelka či pověřený člen PK  
 

Vyhlášení / stav II. SPA

Průběžně zjišťovat stav hladiny vody v r. Musílek a Mlýnském r. Kontrolovat kritická místa. PK, hlásná a hlídková sl.  
4 Vyhlášení / stav II. SPA Varovat obyvatele na území obce a informovat o vzniklé situaci. Varovat pomocí místního rozhlasu, varování ohrožených osob telefonem, spojkami - osobně. Určený člen PK  
5 Vyhlášení / stav II. SPA Uvedení do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce. Připravit povodňové zábrany (pytle s pískem). Předseda PK Celá PK
6 Vyhlášení / stav II. SPA Průběžně sledovat výšku hladiny (vodních toků a vodních děl), kritická místa (mostky, propustky). Pokračovat v manipulaci na rybníku Hlídková služba, pověřené osoby, obsluha (správce) rybníků  
  Vyhlášení / stav II. SPA

Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraných občanům (nemocní, imobilní, starší obyv.)

Určení členové PK  
7 Vyhlášení / stav II. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací Pracovní skupina (SDH, vlastníci techniky, apod.)  
8 Vyhlášení / stav II. SPA Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. Určený člen PK  
  Vyhlášení / stav II. SPA Informovat nadřízenou PK SO ORP Beroun o provedených opatřeních. Předseda PK.  
9 Vyhlášení / stav II. SPA Provádění evidenčních a dokumentačních prací Určený člen PK  
10 Vyhlášení / stav II. SPA Vedení záznamů v povodňové knize Zapisovatel Celá PK
11 Pomine nebezpečí povodně – pokles hladiny / ustání srážek Odvolání II. SPA Předseda PK  

 

Činnost PK obce při vyhlášení III. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Před vyhlášením III. SPA Monitorovat stav hladiny na vodotečích a rybnících. Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladiny. Získat informace od PK SO ORP Beroun a PK Bykoš, ČHMÚ.   PK Členové PK
  Vyhlášení III. SPA Svolání PK obce. Na základě zjištěných informací vyhlásit III. SPA. Vyrozumění občanů obce o vyhlášení III. SPA. PK  
2 Vyhlášení III. SPA Z důvodu ohrožení objektu OÚ provést přesun PK do připravených náhradních prostor - restaurace v Suchomasty PK  
  Vyhlášení III. SPA Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu. PK  
3 Vyhlášení III. SPA Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat PK obce Tmaň a VČS o vzniklé situaci.  zapisovatelka Členové PK
4 Vyhlášení III. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda PK Členové PK, složky IZS
5 Vyhlášení III. SPA Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území. řidiči, PK  
6 Vyhlášení III. SPA V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie/plynu vypnout hlavní přívody určený člen PK  
  Vyhlášení III. SPA Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR). PK PČR
7 Vyhlášení III. SPA Odstraňovat naplavené předměty u mostních konstrukcí a propustků. SDH  
  Vyhlášení III. SPA Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami (ropné produkty, barvy, hnojiva, atd.  - informovat občany místních rozhlasem) určený člen PK  
  Vyhlášení III. SPA Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc). PK  
  Vyhlášení III. SPA Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva.  PK  
  Vyhlášení III. SPA Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha) PK PČR
  Vyhlášení III. SPA Průběžně informovat nadřízenou PK Beroun a v případě potřeby požádat o pomoc. předseda PK  
  Vyhlášení III. SPA Zápis do Povodňové knihy provádět průběžně. zapisovatelka  
  Vyhlášení III. SPA Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video) Poskytnout informace obyvatelstvu a mediím. PK  
  Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Stanovit ústupovou trasu. Shromaždiště pro odvoz evakuovaných osob. Zabezpečit evakuaci obyvatelstva do připravených objektů (logistické zajištění). PK  
8 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Svolání krizového štábu obce. Předseda PK

KOPIS HZS Středočeského kraje

9 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Středočeského kraje
10 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. Předseda PK Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby

 

Činnost PK obce po povodni

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Pomine nebezpečí povodně - pokles hladiny Odvolání III. SPA a následně II. SPA. Předseda PK  
2 Bez příznaku Průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy. Zapisovatel/ka  
3 Bez příznaku Stanovení pořadí prací na odstranění škod. Členové PK  
4 Bez příznaku Odčerpávání vody ze sklepů silami SDH případně s pomocí nadřízené PK nebo sousední SDH. SDH, členové PK  
5 Bez příznaku Zajištění vysoušecí techniky pro obyvatele vytopených nemovitostí. Členové PK  
6 Bez příznaku Vyrozumění občanů o opatřeních, které je nutno po povodni uskutečnit (úklidové práce, bezpečnost, foto-dokumentace škod,…). Členové PK  
7 Bez příznaku Odstranění škod, odvoz odpadu, dezinfekce všech zaplavených prostor. Smluvně zajištěné firmy  
8 Bez příznaku Umístění skladu humanitární pomoci, koordinace poskytování pomoci, přesun prostředků do evakuačního střediska. Členové PK  
9 Bez příznaku Předání informací nadřízené PK o vývoji situace a likvidace následků povodně, podle rozsahu prací požádat o personální a věcnou výpomoc. Předseda PK  
10 Bez příznaku Vyžádat kontrolu statiky zaplavených a poškozených objektů. Určení členové PK  
11 Bez příznaku Průběžná foto-dokumentace následků povodně. Určení členové PK  
12 Bez příznaku Vyčíslení škod po povodni dle zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území. Členové PK ORP, kraj
13 Bez příznaku Zpracování zprávy o povodni, kterou je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně. Členové PK Odbor ŽP, ORP
14 Bez příznaku Zajištěný ostrahy vyplavených objektů před krádeží majetku občanů. Smluvní firmy, členové PK  

 

Přívalová povodeň

Pro vyhodnocení přívalové povodně slouží údaje z instalovaných srážkoměrů v rámci LVS, které jsou nainstalovány v nejbližším okolí. 

Vyhlašování SPA podle množství srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60


Činnost PK obce při přívalové povodni, bez vyhlášení SPA 

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Přívalová povodeň Svolání PK obce. Vyrozumění občanů obce o nástupu povodně. Předseda PK Členové PK
2 Přívalová povodeň Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP Členové PK
3 Přívalová povodeň Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda PK Členové PK, složky IZS
4 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Svolání krizového štábu obce. Předseda PK KOPIS HZS Středočeského kraje
5 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Středočeského kraje
6 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. Předseda PK Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby.