Charakteristika zájmového území

Obec Suchomasty se nachází ve Středočeském kraji, SO ORP Beroun. První písemná zmínka o obci Suchomasty pochází z roku 1088. Obec je vybavena veřejným vodovodem, kanalizací, plynofikací i čističkou odpadních vod. V Suchomastech působí sbor dobrovolných hasičů, jež byl založen již v roce 1889. Dále v obci nalezneme Masarykovu mateřskou i základní školu a domov pro osoby se zdravotním postižením. Na severovýchodě se nachází velkolom Čertovy Schody, který se zabývá těžbou vápence. Mezi významné vrcholy patří Újezdce na severovýchodě (474 m n. m.) a Lejškov (487 m n. m.) na severozápadních hranicích obce. Západní část katastru spadá do CHKO Český Kras a je významnou turistickou oblastí. Nedaleko zastavěné části obce se nachází Národní přírodní památka Klonk, která je celosvětově významnou geologickou lokalitou. Nachází se zde stratigrafický profil hranice siluru a devonu. Na území nalezneme také Přírodní rezervaci Na Voskopě a Přírodní rezervaci Kobyla. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 483 obyvatel. Výměra území obce činí 726,1 ha.

 

Území obce Suchomasty

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 726,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že na území obce dominuje orná půda (47,1 %). Dále se zde vyskytuje lesní půda (26,2 %), ostatní plochy (13,8 %), trvalé travní porosty (6,5 %) a sady (2,7 %). Zbytek území tvoří zejména zahrady (1,6 %), zastavěné (1,2 %) a vodní plochy (0,9 %). 

 

Využití pozemků v obci Suchomasty (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 341,7 ha 47,1 %
Zahrady 11,9 ha 1,6 %
Sady 19,6 ha 2,7 %
Trvalé travní porosty 47,0 ha 6,5 %
Lesní půda 190,5 ha 26,2 %
Vodní plochy 6,2 ha 0,9 %
Zastavěná plocha  8,6 ha 1,2 %
Ostatní plochy 100,5 ha 13,8 %
Celková výměra k. ú. 726,1 ha 100 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Podberounské soustavy a Brdské oblasti. Území obce Suchomasty pak řadíme do celku Hořovická pahorkatina a podcelku Karlštejnská vrchovina. Karštejnská vrchovina se vyznačuje mírně zvlněným strukturně denudačním povrchem, který vystupuje strmými svahy nad své okolí. Z hlediska horninového složení se území vyznačuje zastoupením prvohorních břidlic a vápenců.

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do mírně teplé podoblasti MT11. Charakteristika oblasti MT11 se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50

Na území obce Suchomasty je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,5 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.