Charakteristika zájmového území

Obec Tatenice se nachází v jihovýchodní části Pardubického kraje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lanškroun. Leží pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor mezi městy Lanškroun, Moravská Třebová a Zábřeh na hlavní železniční trati.
Obec obklopují hluboké převážně smíšené lesy, pole a louky, protéká jí Hraniční potok, který se vlévá do Moravské Sázavy. V obci bylo k 1. 1. 2015 evidováno 851 obyvatel.

V historických pramenech je Tatenice zmiňována již roku 1065, kdy byla věnována nově zřízenému klášteru Hradisko u Olomouce. Strategická poloha obce při obchodní stezce vedla již v počátcích osidlování k vybudování strážní tvrze. Tvrz v roce 1606 přestavěl Ladislav Velen ze Žerotína na jednopatrový čtyřkřídlý pozdně renesanční lovecký zámek. Projekt je dílem italského stavitele G. Motally de Bonnamone. Do současné doby se dochovala pouze dvě křídla.

V pol. 80. let minulého století byla dokončena celková rekonstrukce zámku. Byla obnovena sgrafita a vzácná štuková výzdoba stropů. Velmi cenné jsou zachovalé renesanční vstupní a nádvořní portály a několik renesančních okenních ostění. V interiéru zámku jsou kanceláře obecního úřadu, krásná obřadní síň s bohatými štuky, knihovna, sál, salonek a restaurace.

Další dominantou obce je barokní kostel sv. Jana Křtitele s 50m vysokou věží se dvěma zvony. Kostel byl postaven v letech 1716-1723 podle návrhu významného italského stavitele Dominika Mortelliho. Cenné jsou obrazy a fresky od Judy Tadeáše Suppera. Evropsky jedinečný je dřevěný boční oltář, vyřezaný podle obrazu vlámského malíře Van Dycka. Kostel obklopuje hřbitov s kaplí P. Marie.

Současnost obce charakterizuje péče o vzdělávání, budování infrastruktury a rozvoj služeb. Mateřská škola s dětskou zahradou je uprostřed obce v budově, kde má ordinaci praktický lékař pro dospělé a dětská lékařka. V obci je také ordinace zubního lékaře. Budova úplné základní školy byla v roce 1996 rekonstruována a rozšířena o přístavbu s odbornými učebnami a kuchyní s jídelnou.

V obci působí tradiční spolky; TJ Sokol, SDH, Myslivecké sdružení LUK, ČČK a Klub důchodců. Nejpočetnějším spolkem je TJ Sokol, která pořádá nejen sportovní zápasy, ale zajišťuje v areálu u fotbalového hřiště i kulturní a zábavné akce.

 

Využití pozemků v obci Tatenice

Druh pozemku plocha (ha)
Zemědělská půda ZP celkem 916
Orná půda 535
Zahrady a ovocné sady 36
Trvalé travní porosty 345
Lesní půda 1 629
Zastavěné plochy 14
Vodní plochy 15
Ostatní plochy 108
Celková výměra k. ú. 2 681

 

Obec Tatenice na leteckém snímku

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina území obce do mírně teplé podoblasti MT7 a ze severu zasahuje na území obce chladná podoblast CH7.

Charakteristika mírně teplé MT7 a chladné podoblasti CH7

Charakteristika
MT7
CH7
Počet letních dnů 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] - 2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 100 - 120

Co se týče využití půdy na území obce Tatenice, tak převažují pozemky určené k plnění funkcí lesa (1 629 ha). V blízkosti intravilánu a na celé západní části katastru je zemědělská půda (916 ha).