Hydrologické údaje

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce je Hraniční potok. Tok pramení jihozápadně od obce Horní Heřmanice v nadmořské výšce 611 m. Hraniční potok protéká převážně jihovýchodním až jižním směrem a pod obcí Tatenice se zleva vlévá do Moravské Sázavy v přibližné výšce 328 m n. m. Délka toku je cca 14 km. Největším přítokem Hraničního potoka je Tatenička. Tatenička je potok o délce 6 km, který pramení severovýchodně nad obcí Tatenice a do Hraničního potoka se vlévá zleva v jižní části obce.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Tatenice se nachází hlásný profil kategorie C - Tatenice, Hraniční potok» Hlásný profil se nachází u čísla popisného 161. Na opěrné zdi místní komunikace jsou vyznačeny jednotlivé SPA barevně. Dále se v obci nachází místo vizuální kontroly na soutoku Hraničního potoka a Tateničky. Toto místo vizuální kontroly se nachází na mostku místní komunikace přes tok Hraničního potoka u č.p. 191.

Hlásné profily směrodatné pro území obce Tatenice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.