Charakteristika zájmového území

Obec Tetčice se nachází asi 15 km západně od města Brna v SO ORP Rosice. K 31. 12. 2015 bylo v obci evidováno 1 187 obyvatel. Velikost obce činí 1 512,6 ha.

Střední nadmořská výška zájmové oblasti se pohybuje nejčastěji v rozmezí 300-400 m n. m. Nejvyšším bodem obce Tetčice je  vrch Bučín o výšce 444 m n. m. Tetčice se nachází v Boskovické brázdě, na okraji přírodního parku Bobrava.

Řešené území obce je složeno z jednoho katastrálního území Tetčice. Obec Tetčice se dále skládá z jedné části obce, která nese stejné pojmenování jako katastrální území. 

Zastavěné území obce se nachází v údolí vodního toku Bobrava, pod vrchem Bučínem a má charakter rodinných domů se zahradami, doplněné o průmyslové komplexy. Územím obce dále prochází železniční trať.  V území obce Tetčice se nachází několik významných historických památek: na skále socha sv. Jana Nepomuckého, barokní kaple sv. Floriána.

 

Obec Tetčice na základní mapě

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce Tetčice do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava a oblasti Brněnská vrchovina. Severozápadní část katastru, kde se nachází většina zastavěného území, náleží do celku Brněnská vrchovina a podcelku Oslavanská brázda. Zbylá část území náleží do celku Bobravská vrchovina a podcelku Lipovská pahorkatina. Území obce je členěno do tří geomorfologických okrsků, a to Rosická kotlina, Omická vrchovina a Hlínská vrchovina.

Rosická kotlina je okrsek Oslavanské brázdy, plochá sníženina protékaná tokem Bobrava, rozloha je 21,31 km2. Tento okrsek je tvořen v usazeninách permu Boskovické brázdy. Převládají zde pole, pouze v okrajích je nepatrně zalesněná dubovými a smrkovými porosty. V neposlední řadě se zde nachází antropogenní těžební haldy.

Omická vrchovina má rozlohu 42,28 km2, je složená z granodioritu, dioritu a zbytků pláště brněnského plutonu, na skalních horninách spočívají miocenní usazeniny a spraše, ve střední části se nachází plošiny holoroviny. Do okrajů jsou zařezány hluboká údolí vodních toků kryogenních tvarů - balvanové proudy. Území je převážně zalesněno dubovými a bukovými porosty s habrem a lípou malolistou, dále častými zakrslými doubravami s bělozářkou větevnatou, málo smrkových a borových monokultur.

Hlínská vrchovina je členitá vrchovina o rozloze 41,33 km2, složená převážně z biotitického granodioritu brněnského masivu a méně z rul jeho pláště. Nacházejí se zde četné ostrůvky miocenních usazenin a spraše, spolu holorovinami ve střední části. Území je převážně zalesněno dubohabrovými pařezinami, dubovými porosty s lípou malolistou, méně borovými a smrkovými porosty.

 

Struktura půdního fondu

V území obce Tetčice se nachází dva půdní typy. Nejvíce zastoupen je půdní typ hnědozem, který se vyskytuje mimo lesní půdu. Půdní typ kambizem se vyskytuje na téměř celém zbytku katastru, kde se nachází lesní pozemky.

Využití pozemků v obci Tetčice

Celková rozloha řešeného území činí 1 512,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že největší zastoupení má v zájmovém území má lesní půda (1 122,11 ha). Zemědělská půda zaujímá 320,9 ha. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (46,13 ha), zastavěné plochy (16,49 ha) a vodní plochy (6,99 ha).

Využití pozemků v katastru obce Tetčice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 21,2 %
Orná půda 85,2 %
Zahrady a ovocné sady 8,1 %
Trvalé travní porosty 6,7 %
Lesní půda 74,2 %
Zastavěné plochy 1,1 %
Vodní plochy 0,5 %
Ostatní plochy 3 %
Celková výměra k. ú. 1 512,6 ha

 

Na území obce se nachází jeden potencionální sesuv v severovýchodní části intravilánu. Tento prvek se suchý, nesanovaný se západní expozicí.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá západní část do teplé klimatické oblasti T2,  zbytek území do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Obě klimatické oblasti se vyznačují dlouhým, velmi teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem, krátkou teplou a suchou zimou a velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek této oblasti se pohybuje kolem 500 -550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C.

Charakteristika teplé s mírně teplé podoblasti T2 a MT11

Charakteristika
T2
MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) - (-3) (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60