Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Bobrava pramení v lesích západně od Domašova v nadmořské výšce okolo 500 m n. m. Plocha povodí činí 187,32 km2. Po celé své délce se ubírá převážně jihovýchodním směrem. Protéká obcemi Rudka, Rosice, Tetčice, Radostice a Želešice. U Popovic se vlévá do Svratky na jejím 36,8 říčním kilometru v nadmořské výšce 187 m n. m. Na dolním toku je hluboké údolí Bobravy chráněno jako Přírodní park Bobrava. V katastru Tetčic je vodní tok Bobrava dotován vodou především z lesů levostrannými i  pravostrannými přítoky, které jsou ve správě  Lesy ČR, s. p.

Koryto toku je v intravilánu obce je převážně nezpevněno, na vetšině uzemí mu je ponechán přirozený charakter. Průměrná šířka dna koryta je cca 2 m. Pod intravilánem přechází charakter toku do přirozeně meandrujícího koryta (Přírodní park Bobrava).

 

Vodní toky zasahující do katastru obce Tetčice

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Tetčice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Bobrava. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. C Tetčice, Bobrava ve správě obce Tetčice, která se nachází na začátku intravilánu obce, mezi zahradami. Hlásný profil je vybaven automatickým hladinoměrem s odesíláním dat a rozesíláním varovných SMS na krizová čísla. » Na toku Bobrava se protiproudně od obce Tetčice nenachází žádná další hladinoměrná stanice.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Tetčice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.