Charakteristika zájmového území

Město Trhové Sviny se nachází v Jihočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny. Leží 19 km jihovýchodně od krajského města České Budějovice. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. První písemná zmínka o městě Svinice pochází z roku 1260, v roce 1481 získalo právo konat městské trhy, proto přídomek Trhové.

Správní území města je složeno z devíti katastrálních území: Trhové Sviny, Březí u Trhových Svin, Bukvice u Trhových Svin, Jedovary, Něchov, Otěvěk, Pěčín u Trhových Svin, Rankov u Trhových Svin, Todně. Město Trhové Sviny se dále dělí na 14 částí a 20 sídelních jednotek.

Katastrální výměra města je 5 277,9  ha (dle dat ČSÚ k 31. 12. 2022). Průměrná nadmořská výška je 458 m. K 1. 1. 2022 (dle dat ČSÚ) bylo ve městě evidováno 5 187 obyvatel.

Správní území města Trhové Sviny

Katastrální území města Trhové Sviny

Geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský
Provincie: Česká Vysočina
Soustava: Šumavská soustava (většina území) a Českomoravská soustava (území v současnosti mezi silnicí č. II/157 z Trhových Svin do Borovan a silnicí č. III/15428 z Trhových Svin do Olešnice)
Podsoustava: Šumavská hornatina (v Šumavské soustavě), Jihočeské pánve (v Českomoravské soustavě)
Celek: Novohradské podhůří (v Šumavské soustavě), Třeboňská pánev (v Českomoravské soustavě)
Podcelek: Stropnická pahorkatina (většina území v Šumavské soustavě), Soběnovská vrchovina (území v Šumavské soustavě zaujímající plochu cca katastru Todně) a Lomnická pánev (v Českomoravské soustavě)

Stropnická pahorkatina leží v severní části Novohradského podhůří. Střední výška se pohybuje okolo 529 m n. m. Geologické podloží je tvořeno z rul a svorů, ostrůvkovitě se nacházejí neogenní usazeniny. Povrch je plochý zvlněný a rozřezaný přítoky řeky Malše.

Soběnovská vrchovina leží ve střední a jižní části Novohradského podhůří. Střední výška se pohybuje okolo 628 m n. m. V podloží se nacházejí svorové ruly a svory. Jedná se o kernou vrchovinu složenou z hrástí a prolomů zaříznutých do údolí Malše a jejích přítoků s akumulačními terasami.

Lomnická pánev leží ve střední části Třeboňské pánve. Střední výška se pohybuje okolo 451 m n. m. Je utvářena neogenními sedimenty. Jedná se o tektonicky podmíněnou pánev převážně v povodí Lužnice. rovinný povrch je strukturně denudační s plochými hřbety a pleistocenními říčními terasám, ojediněle se mohou vyskytovat váté písky. Hojné jsou rybníky a jámy po těžbě terasovitých písků.

Geologické charakteristiky

Území je v severní části utvářeno převážně metamorfovanými horninami (pararula, kvarcit) a sedimentárními horninami (slepence, pískovce, jíly, jílové písky, uhelné jílovce a sedimenty s různými zrnitostními složeními). V jižní části se uplatňují především vyvřelé hlubinné horniny (žulami a granodiority).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 5 277,9 ha. Pozemky na území města jsou zastoupeny celkem rovnoměrně a blíží se svou strukturou celorepublikovému průměru. Nejvíce je zastoupena orná půda (39,2 %) spolu s lesními pozemky (28,1 %) - tyto pozemky téměř odpovídají průměru zastoupení těchto pozemků v rámci ČR. Podobné zastoupení s republikovým průměrem mají zahrady (2,0 %) a zastavěná plocha a nádvoří (1,4 %). Vodní plochy (3,9 %) mají zastoupení dvojnásobné, trvalé travní porosty (19,3 %) mají o polovinu vyšší zastoupení a ostatní plochy (6,0 %) o třetinu nižší zastoupení. Ovocné sady (<0,1 %) nejsou v zájmovém území téměř zastoupeny, zatímco chmelnice ani vinohrady nejsou ve správním území města zastoupeny vůbec.

Využití pozemků ve městě Trhové Sviny (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 3 193,8 ha 60,5 %
  Orná půda 2 070,7 ha 39,2 %
Chmelnice, vinohrady 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 106,2 ha 2,0 %
Ovocné sady 0,3 ha <0,1 %
Trvalý travní porost 1016,6 ha 19,3 %
Nezemědělská půda celkem 2 084,1 ha 39,5 %
  Lesní pozemky 1 484,9 ha 28,1 %
Vodní plochy 207,8 ha 3,9 %
Zastavěná plocha a nádvoří 74,3 ha 1,4 %
Ostatní plochy 317,1 ha 6,0 %
Celková výměra katastrálního území 5 277,9 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do čtyř klimatických oblastí. Severní území leží v oblasti MT5, území jižněji do oblasti MT4 a nejníže se nachází MT3.

Na území města je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika MT3 MT4 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60