Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Úsobrno je při povodni ohrožováno zhruba 42 budov, které trvale obývá zhruba 103 obyvatel, z toho 32 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Dalších 18 obyvatel zde pobývá krátkodobě. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Úsobrno - agregované

Ohrožené objekty na území obce Úsobrno

Ohrožující objekty

V blízkosti vodního toku Úsobrnský potok v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt:
SKLÁRNY MORAVIA, a.s., které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení vlivem úniku nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, či uvolněním většího množství materiálu do vodního toku.
Ohrožující objekty na území obce Úsobrno
Kontaminovaná místa na území obce Úsobrno

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Úsobrno.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Úsobrno u předsedy povodňové komise obce.