Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Úsobrno

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Úsobrno a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok v katastru je Úsobrnský potok, který napájí ostatní vodní toky náležící do katastru obce. Tento vodní tok je také nejvýznamnější z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Úsobrno. Číslo hydrologického pořadí 4-10-02-088. Vodní tok Úsobrnský potok má délku asi 15,5 km a pramení jižně u obce Horní Štěpánov, v nadmořské výšce 635 m n. m. Úsobrnský potok je pravostranným přítokem Jevíčky v nadmořské výšce 345 m n. m. Plocha povodí je 43,2 km2. Průměrný průtok u ústí je 0,22 m3.s-1. Další vodní toky v zájmovém území pramení v okolních kopcích, kterými je Úsobrno obklopeno a všechny ústí do Úsobrnského potoka. Úsobrnský potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Podélný profil vodního toku Úsobrnský potok

Podélný profil vodního toku Úsobrnský potok

Duraňský potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-088) pramení na území obce Skřípov, severně od intravilánu obce ve výšce cca 580 m n. m. Následně vodní tok teče západním směrem přes přírodní rezervaci Durana a odtud pak do intravilánu obce. Vodní tok ústí zprava do Úsobrnského potoka. Celková délka vodního toku činí 4,60 km.

Podélný profil vodního toku Duraňský potok

Podélný profil vodního toku Duraňský potok

LP Úsobrnského potoka č. 14 (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-088) pramení v severní části obce Pohora, Horní Štěpánov ve výšce cca 540 m n. m. Následně teče severním směrem přes les až do intravilánu obce. Zde vodní tok ústí zleva do Úsobrnského potoka. Celková délka vodního toku činí 2,37 km.

Vodní toky na území obce Úsobrno delší než 1 km

Vodní toky na území obce Úsobrno delší než 1 km


Základní údaje o vodních dílech na území obce Úsobrno

Přehled vodních děl na území obce Úsobrno naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území obce Úsobrno se nachází celkem 4 vodní díla. Největší nádrží je Úsobrnský rybník v jižní části intravilánu obce, vlastníkem jsou SKLÁRNY MORAVIA, a.s a jeho plocha činí 0,58 ha. Další vodní nádrž se nachází ve východní části obce, provozovatelem jsou Lesy České republiky, s.p., a jeho plochu činí 0,28 ha. V jižní části intravilánu obce se nachází soustava dvou rybníků, ty jsou ve vlastnictví Šafáře Josefa a Vodákové Kamily. Kromě zmíněných vodních děl se na území obce nachází ještě další tři malé nádrže, které však významným způsobem neovlivňují odtokové poměry v obci.