Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Úsobrno a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Ing. Pavel Pernica, tel.: 956 957 111, e-mail: ost57@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Úsobrno:
Rajon 701 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Ing. Michal Najman, tel.: 956 957 240, 725 257 822, e-mail: michal.najman@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Úsobrno, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Úsobrnský p. 10202959 4-10-02-088
Duraňský p. 10197407 4-10-02-088
LP Úsobrnského p. č. 14 10188698 4-10-02-088
LP Duraňského p. č. 5 10391806 4-10-02-088
LP Úsobrnského p. č. 17 10193780 4-10-02-088
LP LP Duraňského p. č. 6 10200496 4-10-02-088
LP Úsobrnského p. č. 13 10197293 4-10-02-088
LP LP Duraňského p. č. 7 10190246 4-10-02-088

 

  • Vodní toky, které nemají určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok (náhon do vodní nádrže) 10187188 4-10-02-088