Charakteristika zájmového území

Obec Úsobrno leží na území v SO ORP Boskovice v okrese Blansko, v Jihomoravském kraji. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 444 obyvatel. Velikost obce činí 1345 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Úsobrno, tak převažují lesy. Západní část území obce tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny a také zástavba při vodním toku Úsobrnský potok.
Na jihu obce se nachází SKLÁRNY MORAVIA, a.s.

Katastrální území obce Úsobrno

Katastrální území obce Úsobrno

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko-moravská soustava a podsoustavy Brněnská vrchovina. Území obce Úsobrno pak řadíme do celku Drahanská vrchovina a Boskovická brázda, podcelku Konická vrchovina a Malá Haná, okrsek Štěpánovská planina a Jevíčská sníženina. Geologicky je budována jednotvárným souvrstvím mořského spodního karbonu – kulmu; břidlicemi, drobami. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 390-600 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 606 m nacházející se v jihovýchodní části obce. Obecně lze říct, že nadmořská výška se snižuje směrem od východu na západ.


Struktura půdního fondu

V území obce Úsobrno jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety - kambizem modální, mesobazická, dystrická, oglejená mesobazická. Výjimku tvoří půdy v blízkosti vodních toku. Říční koryto a jeho rozlivnou zónu tvoří fluvizem glejová a glej modální, fluvický. Na ně navazují půdní typy hnědozem modální, oglejená, luvizem modální a ranker kambický.

Celková rozloha řešeného území činí 779,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (537,3 ha). Zemědělská půda (198,9 ha) je tvořena ornou půdou (89,4 ha), trvalými travními porosty (93 ha), zahradami a ovocnými sady (16,5 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (29,2 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (9,4 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 4,6 ha.

Využití pozemků v obci Úsobrno (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 89,4 ha 11,5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 15,9 ha 2,0 %
Sady 0,5 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 92,7 ha 11,9 %
Lesní půda 535,4 ha 68,7 %
Vodní plochy 4,5 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 9,3 ha 1,2 %
Ostatní plochy 31,5 ha 4 %
Celková výměra k.ú. 779,1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá majoritní část území obce do mírně teplé oblasti MT3, okrajová část v severozápadním území obce pak do mírně teplé oblasti MT9.
Na území obce Úsobrno je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 800 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT9

Charakteristika MT3 MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50