Analýza časových možností

Pro tok Jihlavy jsou na území obce Velký Beranov k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. Pro území obce Velký Beranov jsou postupové doby toku Jihlavy vypočítány: min: 8,5h, max: 18h. Rychlost postupu je max: 7,365 km/h, min: 3,478  km/h. »

Vzhledem k morfologii terénu v prostředí Velkého Beranova lze předpokládat pomalejší postup povodně. Aktuální časové možnosti závisí hlavně na intenzitě a době trvání srážek a dále na tání sněhové pokrývky. Řeku Jihlavu nenapájí žádné významné toky, které by při svém rozvodnění přiváděly takové množství vody, aby ho řeka Jihlava nebyla schopná odvádět.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s. p.

Orientační postupové doby povodňových průtoků