Charakteristika zájmového území

Obec Vejprnice se nachází v Plzeňském kraji, na území bývalého okresu Plzeň-sever. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany. V obci bylo k 1. 1. 2019 evidováno celkem 4 240 obyvatel. Celková rozloha katastru obce činí 1028 ha. V obci je evidováno celkem 834 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. V obci se nachází široká paleta objektů občanské vybavenosti a kulturních zařízení.

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Vejprnice je Vejprnický potok, který je pravostranným přítokem řeky Mže.

Obec je velice dobře dopravně dostupná, neboť leží v blízkosti Plzně. Přímo obcí prochází silnice II/203, spojující Plzeň a Nýřany, a silnice III/2031 a 2032. Jižně od obce probíhá silnice I/23, se kterou obec spojuje silnice III/2032, a také dálnice D5, na kterou se u obce napojuje silnice I/23. V obci se nachází také železniční zastávka na trati č. 180, spojující Plzeň a Domažlice.

Vymezení katastrálního území

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do oblasti Plzeňské pánve a v podloží převládají sladkovodní, fluvio-lakustrinní, sedimentární horniny svrchního karbonu (zejm. pískovce a jílovce), které se ukládaly v pánvích po ukončení variského vrásnění. Tyto horniny jsou pak částečně překryty mladšími uloženinami, zejména pleistocenními štěrky, budujícími terasy Vejprnického potoka. Často se zde vyskytují také zbytky miocenních štěrků a písků. V blízkosti toku se nacházejí nivní sedimenty holocenního stáří. Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina a podcelku Plzeňská kotlina. Plzeňská kotlina je mělkou sníženinou charakterizovanou ploše pahorkatinným až plošinným reliéfem rozsáhlých pliocenních zarovnaných povrchů s širokými, mělce zahloubenými údolími vodních toků. Na podloží tvořeném především písčitými sedimenty převažují arenické kambizemě, s ostrůvkovitým výskytem hnědozemí a luvizemí. Na holocenních sedimentech v údolí Vejprnického potoka jsou pak vyvinuty modální fluvizemě, a podél menších vodních toků také glejové půdy.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1028,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že nejvíce zastoupená je orná půda (428,6 ha) a lesní půda (331,3 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (55,6 ha), zahrady (55,4 ha), sady (2,5 ha), ostatní plochy (103,0 ha) a zastavěné plochy (32,5 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 19,3 ha.

Využití pozemků v obci Vejprnice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 428,6 ha 41,7 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 55,4 ha 5,4 %
Sady 2,5 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 55,6 ha 5,4 %
Lesní půda 331,3 ha 32,2 %
Vodní plochy 19,3 ha 1,9 %
Zastavěné plochy 32,5 ha 3,2 %
Ostatní plochy 103,0 ha 10,0 %
Celková výměra k.ú. 1028,1 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce Vejprnice do mírně teplé oblasti MT11.

Charakteristika klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50