Charakteristika zájmového území

Obec Vejprnice se nachází v Plzeňském kraji, na území bývalého okresu Plzeň-sever. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany. V obci bylo k 1. 1. 2019 evidováno celkem 4 240 obyvatel. Celková rozloha katastru obce činí 1028 ha. V obci je evidováno celkem 834 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. V obci se nachází široká paleta objektů občanské vybavenosti a kulturních zařízení.

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Vejprnice je Vejprnický potok, který je pravostranným přítokem řeky Mže.

Obec je velice dobře dopravně dostupná, neboť leží v blízkosti Plzně. Přímo obcí prochází silnice II/203, spojující Plzeň a Nýřany, a silnice III/2031 a 2032. Jižně od obce probíhá silnice I/23, se kterou obec spojuje silnice III/2032, a také dálnice D5, na kterou se u obce napojuje silnice I/23. V obci se nachází také železniční zastávka na trati č. 180, spojující Plzeň a Domažlice.

 

Vymezení katastrálního území

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do oblasti Plzeňské pánve a v podloží převládají sladkovodní, fluvio-lakustrinní, sedimentární horniny svrchního karbonu (zejm. pískovce a jílovce), které se ukládaly v pánvích po ukončení variského vrásnění. Tyto horniny jsou pak částečně překryty mladšími uloženinami, zejména pleistocenními štěrky, budujícími terasy Vejprnického potoka. Často se zde vyskytují také zbytky miocenních štěrků a písků. V blízkosti toku se nacházejí nivní sedimenty holocenního stáří. Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina a podcelku Plzeňská kotlina. Plzeňská kotlina je mělkou sníženinou charakterizovanou ploše pahorkatinným až plošinným reliéfem rozsáhlých pliocenních zarovnaných povrchů s širokými, mělce zahloubenými údolími vodních toků. Na podloží tvořeném především písčitými sedimenty převažují arenické kambizemě, s ostrůvkovitým výskytem hnědozemí a luvizemí. Na holocenních sedimentech v údolí Vejprnického potoka jsou pak vyvinuty modální fluvizemě, a podél menších vodních toků také glejové půdy.

 

Využití pozemků v obci Vejprnice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 428,6 ha 41,7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 55,4 ha 5,4 %
Sady 2,5 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 55,6 ha 5,4 %
Lesní půda 331,3 ha 32,2 %
Vodní plochy 19,3 ha 1,9 %
Zastavěná plochy 32,5 ha 3,2 %
Ostatní plochy 103 ha 10 %
Celková výměra k.ú. 1028,1 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce Vejprnice do mírně teplé oblasti MT11.

Charakteristika klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50