Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Jihlava odvodňuje 3117 km2 velkou oblast v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Délka toku činí 184,6 km. Jihlava pramení na louce nedaleko obce Jihlávka (670 m n. m.) v Jihlavských vrších na Českomoravské vysočině. Protéká městy Jihlavou a Třebíčí, v hluboké (až 160 m) dolině zařezané do Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny, kde jsou na ní vzduty vodní nádrže Dalešice a Mohelno. V Ivančicích přetíná Boskovickou brázdu a přibírá své dva největší přítoky Oslavu (zleva) a Rokytnou (zprava). Pak proráží hřeben Bobravské vrchoviny a vstupuje do Dyjsko-svrateckého úvalu. Zde protéká Pohořelicemi a nakonec spolu se Svratkou ústí deltou zleva do střední věstonické novomlýnské nádrže (170 m n. m.). Jihlava zasahuje přímo intravilán městyse a představuje největší povodňové ohrožení.

Dalším vodním tokem bezprostředně ohrožujícím obyvatele městysu je Mlýnský potok. Ten pramení v Rudíkově ve výšce 510 m n. m. a po 10,4 km ústí zleva do Jihlavy v centru Vladislavi. Celková plocha povodí dosahuje rozlohy 36,6 km2. V průběhu toku napájí Mlýnský potok řadu rybníků, z nichž největší jsou Valdíkovský rybník a Opatský rybník.

V katastru městyse se nachází ještě vodní toky Střížovský potok a Klapovský potok, které nepředstavují významné riziko ohrožení.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jihlava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Batelov, Jihlava 169,40 0,55 4,1 5,1 7,3 9,7 13,10 19 25
Hlásný profil kat. A Dvorce, Jihlava 155,80 1,97 16 22 30 37 44 54 62
Hlásný profil kat. A Brancouze, Jihlava 119,10 4,5 40 -- 89 113 -- 180 216
Hlásný profil kat. A Třebíč - Ptáčov 93,20 5,51 45 68 103 132 165 217 260

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městyse Vladislav může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Jihlava a Mlýnský potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. A Třebíč - Ptáčov, Jihlava ve správě ČHMÚ se nachází asi 3,5 km protiproudně od městysu. » Na toku Mlýnský potok je umístěn hlásný profil kategorie C Vladislav - pod vodní nádrží Balaton. »  Pro lepší informovanost je možné využít i data z hlásných profilů kat. B Batelov, Jihlava; kat. A Dvorce, Jihlava a kat. A Brancouze, Jihlava, které se nachází protiproudně od městyse Vladislav.
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Vladislav

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.