Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velká nad Veličkou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Intravilánem obce Velká nad Veličkou protéká vodní tok Velička (do Moravy). Číslo hydrologického pořadí 4-13-02-035. Vodní tok Velička (do Moravy) pramení na svazích Velké Javořiny ve výšce 920 m n. m. U osady Vápenky přijímá zprava Kamenný potok (ř. km 36,5) a pokračuje dále na západ. Pod soutokem s Kazivcem (ř.km 31,4) se stáčí na jihozápad k Javorníku, kde přijímá zleva Hrubý potok (ř. km 26,5). Odtud říčka směřuje na sever až severozápad přes Velkou nad Veličkou a Louku, kde se obrací na západ. Vodní tok Velička (do Moravy) ústí zleva do Moravy u Strážnice ve výšce 166 m n. m. Průměrný průtok u ústí se pohybuje okolo 0,91 m3/s. Plocha povodí činí 187,3 km2 s délkou toku 40,2 km. Vodní tok Velička (do Moravy) je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Významným levostranným přítokem vodního toku Velička (do Moravy) je vodní tok Hrubý potok. Číslo hydrologického pořadí 4-13-02-030. Hrubý potok pramení na svazích Šibeničního vrchu ve výšce 620 m n. m a následně ústí do Veličky (do Moravy) v ř. km 26,5 u Javorníka (v území obce Velká nad Veličkou) ve výšce 310 m n. m. Průměrný průtok u ústí se pohybuje okolo 0,05 m3/s. Plocha povodí činí 14,3 km2 s délkou toku 7,1 km.

V západní části zájmového území pramení Bozatinský potok, který dále teče severozápadním směrem, kde následně opouští území obce Velká nad Veličkou. V katastrálním území Louka u Ostrohu ústí zleva do vodního toku Svodnice. Délka Bozatinského potoka činí 6,36 km.

V intravilánu obce vtéká do vodního toku Velička (do Moravy) několik bezejmenných vodních toků (IDVT: 1020065, 10188054, 10203959, 10194801 a 10440759), které byly v minulosti při přívalových srážkách významnými místy soustředění povrchově odtékající vody. V místech soutoku s vodním tokem Veličkou (do Moravy) způsobovaly jeho vybřežení.

vodni_toky_na_uzemi_velke_nad_velickou

Vodní toky v území obce Velká nad Veličkou

 

Průměrný sklon vodního toku Velička na území obce Velká nad Veličkou činí 0,52 % (2,52°), maximální výška na území obce Velká nad Veličkou činí 306,66 m  n. m. a minimální výška 250,16 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil vodního toku Velička.

 podelny_profil_velicka_velka_nad_velickou

Podélný profil vodního toku Velička na území obce Velká nad Veličkou

 

Vodoměrné stanice na vodním toku Velička (do Moravy) a charakteristiky koryta vodního toku Velička (do Moravy) v místech hlásných profilů. Zdroj: Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B pod Kamenným pot.     4,00 6,73 11,80 16,83 22,96 32,92

42,00

Hlásný profil kat. B Velká nad Veličkou, Velička 27,00 0,47 10,00 16,50 27,50 37,50 50,00 68,50 85,00
Hlásný profil kat. B Strážnice, Velička 6,60 0,89 14,00  22,00 34,50 46,00  59,00 78,50 

 95,00

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Velká nad Veličkou

Přehled vodních nádrží na území obce Velká nad Veličkou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Velká nad Veličkou se nachází celkem 1 vodní nádrž, která by v době povodně neměla ohrožovat intravilán obce. Její podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.