Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
V nedávné historii byla obec Věrovany nejvýznamněji zasažena povodněmi v roce 2006 a v roce 1997. Obec je v současné době nejvíce ohrožována přirozenou povodní na vodním toku Morava. V obci se přívalové srážky v podobě splachů z polí nevyskytují. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Věrovany jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v roce 1997
V roce 1997 došlo k povodni kvůli vydatným dešťům, což způsobilo rozvodnění a zvýšení hladiny vodního toku Morava a jejímu rozlivu z koryta na přilehlé pozemky. Zasaženy byly přilehlé zahrady a pozemky rodinných domů, přibližně 60 objektů k bydlení, přičemž u 23 domů byla narušena statika a 1 dům musel být následkem povodní zbourán. Škoda byla vyčíslena na několik milionů korun českých.
Povodeň v roce 2006
V březnu roku 2006 došlo vlivem jarního tání sněhu k rozvodnění Moravy a rozlití z koryta. Ohroženy byly přilehlé pozemky a pole, zahrady rodinných domů a samotné objekty k bydlení, avšak hrozba byla zastavena postavením provizorní hráze.