Charakteristika zájmového území

Obec Vítějeves se nachází v Pardubickém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 425 obyvatel, z toho 216 mužů a 209 žen. Velikost obce činí 860 ha.

Většina zastavěného území leží západně od vrchu Šimkův kopec a koncentruje se podél vodního toku Korejtka. Obec nemá žádné místní částí. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělský komplex nacházející se v centrální částí obce. Průmyslové a výrobní komplexy se v obci nevyskytují.

V katastru obce se nachází přírodní park Údolí Křetínky, chráněný díky zachované pestré mozaice polí, lučních a lesních společenstev a lidských obydlí. Velkoplošné chráněné území, ptačí oblast ani evropsky významná lokalita do katastru obce nezasahuje.

Katastrální území obce Vítějeves

Katastrální území obce Vítějeves

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v systému Hercynském, provincii Česká vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina. Východní část katastru pak leží v okrsku Ústecká brázda, západní, hornatější část v podcelku Kozlovský hřbet. Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 450–500 m n. m. Nejvyšší bod katastru je Šimkův kopec s výškou 537 m n. m.

Nejhojnější horninou na katastrálním území obce jsou arkózovité a živcové pískovce. Blíže k intravilánu jsou to potom vápnité jílovce až slínovce, pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické, místy s rohovci, písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky), smíšené sedimenty a koryto potoka je tvořeno nivními sedimenty.


Struktura půdního fondu

Většinu území tvoří půdní typ kambizem. Jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území České republiky. Dříve byl nazýván hnědou (lesní) půdou. Je vázána na silně členité reliéfy. Nachází se ve svažitých podmínkách v hlavních souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a zpevněných sedimentárních hornin. Mateční horniny jsou většinou nekarbonátové, skeletnaté, a proto je v půdní hmotě dostatek materiálu, který poměrně lehko podléhá zvětrávání, čímž se neustále uvolňují živiny, železo a jiné látky.
Konkrétně se jedná o subtyp kambizem modální - tvoří ji středně těžké a lehčí střední substráty, dále subtyp kambizem oglejená - horizont Bv (hnědý horizont) je středně mramorovaný, v jižní části obce se nachází kambizem dystrická -  je značně nasycená hliníkem (více než 30 %), zemědělské půdy mají nasycenost horizontu Bv do 30 %, lesní půdy do 20%. Lesnatou západní část území tvoří kambizem dystrická varieta podzolovaná - mikropodzol malé mocnosti, identifikovatelný pouze u lesních půd. Půdy v intravilánu obce jsou značně ovlivněny vodním tokem Korejtka. Jedná se o půdní typ glej -  převládající půdotvorný činitel u glejů je mělce pod povrchem ležící podzemní voda.  Vzlínající podzemní voda podmiňuje v glejích nedostatek vzdušného kyslíku, a proto dochází v půdním profilu k redukčním pochodům. V důsledku těchto procesů se glejový horizont vyznačuje zelenomodrými nebo okrově šedými barvami a nápadným skvrněním. Konkrétně jde o subtyp glej fluvický - nivních sedimentů, alespoň v minulosti zaplavovaný.

Celková rozloha řešeného území činí 860 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (613,1 ha). Ta je tvořena ornou půdou (56,6%), trvalými travními porosty (9,6%), zahradami a ovocnými sady (5,1%). Zbytek plochy území tvoří lesní pozemky (21,1%), ostatní plocha (6,4%) a zastavěné plochy a nádvoří (1,1%). Vodní plochy se rozkládají pouze na 0,1% území.

Využití pozemků v obci Vítějeves (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 486.7 ha 56.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 26.3 ha 3.1 %
Sady 17.3 ha 2 %
Trvalé travní porosty 82.8 ha 9.6 %
Lesní půda 181.6 ha 21.1 %
Vodní plochy 0.6 ha 0.1%
Zastavěné plochy 9.5 ha 1.1%
Ostatní plochy 55.3 ha 6.4%
Celková výměra k.ú. 860.1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Katastrální území Vítějevsi spadá do oblasti průměrných ročních teplot 7–8 °C, na kterou má značný vliv nadmořská výška. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600-700 mm, přičemž největší množství srážek padne v letních měsících.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do chladné podoblasti CH7 a mírně teplé podoblasti MT3 a MT7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3, MT7 a CH7

Charakteristika MT3 MT7 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50