Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vítějeves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, tel.: 956 952 111
Ing. Pavel Hopjan
Mob.: 724 523 973
Tel.:
 956 952 201
Email: pavel.hopjan@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Vítějeves:
Rajon 208 - Ing. Maršál Svatoslav
Mob.: 724 523 987
Tel.: 956 952 215
Email: svatoslav.marsal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Vítějeves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Korejtka 10198978 4-15-02-031