Charakteristika zájmového území

Obec Zabrušany se nachází v Ústeckém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Teplice. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1 136 obyvatel. Velikost obce činí 925 ha.

Celek katastrálního území obce Zabrušany tvoří osady Zabrušany, Všechlapy, Želénky, Straky a Štěrbina. Územní obvod sousedí na jihu s městem Bílina, na západě s městem Duchcov, severně s městem Teplice, východně s městysem Hostomice a obcí Ohníč, severovýchodně s obcí Kladruby, jihozápadně s obcí Ledvice a severozápadně s obcí Lahošť.

Co se týče využití půdy, tak z původní zemědělské obce se stala obec Zabrušany obcí průmyslovou (hnědé uhlí, písek, červená hlína, čedič, červený kámen protkán šedými nebo bílými žilkami), s nesouvislou zástavbou, která má charakter převážně rodinných domů a chat se zahradami, doplněné právě o průmyslové, ale také zemědělské komplexy.

Katastrální území obce Zabrušany

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Krušnohorské subprovincie a podsoustavy Podkrušnohorské oblasti. Území obce Zabrušany je řazeno do celku Českého středohoří a Mostecké pánve, podcelku Milešovské středohoří a Chomutovsko-teplická pánev, okrsku Teplického středohoří, které má mírně zvlněný povrch na reliktech lávových příkrovů a nepříliš výrazné vrchy, převážně je tato část středohoří tvořena čedičovými, méně trachytovými vulkanity většinou povrchových výlevů a Duchcovské pánve - denudačními plošinami a rozvodními hřbety, odlehlíky a širokými údolími levostranných přítoků Bíliny, méně akumulačním georeliéfem převážně středopleistocénních, méně staropleistocénních fluviálně proluviálních náplavových kuželů a sprašových pokryvů. Podloží lokality je budováno miocénními jezerními jíly a jílovci v nadloží uhelné sloje, méně písky mosteckého souvrství. Vše je překryto deluvio-fluviálními sedimenty čtvrtohor, z půdních typů v oblasti převládají pseudogleje a hnědé půdy oglejené. Modální gleje obklopují plošně převažující arenické kambizemě.


Struktura půdního fondu

V katastrálním území obce Zabrušany se vyskytuje hned několik půdních typů jako je černozem a její variety, hnědozem či kambizem. Celou délku vodního toku Bouřlivec lemuje půdní typ fluvizem, před přítokem do v.n. Všechlapy je modální, která se následně mění na fluvizem glejovou.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou. 

Celková rozloha řešeného území činí 924,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (413,9 ha). Zemědělská půda je tvořena právě ornou půdou, trvalými travními porosty (98,8 ha), zahradami a ovocnými sady (16,1 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (215,8 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (19,9 ha). Vodní plochy se rozkládají na 36 ha a lesní půda na 123,8 ha.

Využití pozemků v zájmovém území obce Zabrušany (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 413 ha 44.7 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 13 ha 1.4 %
Sady 3 ha 0.3 %
Trvalé travní porosty 99 ha 10.7 %
Lesní půda 124 ha 13.4 %
Vodní plochy 36 ha 3.9 %
Zastavěné plochy 20 ha 2.2 %
Ostatní plochy 217 ha 23.4 %
Celková výměra k.ú. 925 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Zabrušany je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50