Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Zabrušany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zabrušany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Zabrušany je vodní tok Bouřlivec. Číslo hydrologického pořadí 1-14-01-0670-1-00, 1-14-01-0670-2-00. Vodní tok Bouřlivec pramení v Krušných horách. V uvedeném území ztrácí svůj bystřinný charakter a pod nádrží Všechlapy je veden v masivním kamenném korytu, doprovázen je vzrostlou zelení. Rovněž v zástavbě Želének je Bouřlivec veden jako otevřený opevněný tok. Přímo do vodního toku Bouřlivec jsou odvedeny vody z rybníka i z ČOV. Ostatní drobné přítoky jsou odvedeny do vodní nádrže Všechlapy (rezervní zdroj vody pro elektrárnu Ledvice). Blízký Loučenský potok je do Bouřlivce zaústěn počátkem zájmového území. Bouřlivec je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bouřlivec

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C LG Všechlapy - odtok 3,8 0,678 4 6 13 21 33 54 80


LBP Bouřlivce od Zabrušan
 (IDVT 10225721) pramení v zalesněné části zájmového území poblíž východní části intravilánu Zabrušan. Následně vodní tok teče jižním směrem přes les a v intravilánu Želének zleva ústí do Bouřlivce. Na vodním toku se nachází ČOV, celková délka toku činí 0,92 km.

Bezejmenný vodní tok (IDVT 10235078) pramení jižním směrem od intravilánu Štěrbiny a je přítokem nádrže Všechlapy. Tato drobná vodoteč je vedena jižním směrem v otevřeném rigolu v polích. Přibližně v polovině své délky se stáčí na západ a před intravilánem Všechlap je potok zatrubněn od č.p. 46 po č.p. 19. Pod obcí se objevuje jako otevřená stoka vypouštěná do Všechlapské nádrže. Celková délka toku činí 1,70 km.

Vodní toky na území obce Zabrušany


Základní údaje o vodních dílech na území obce Zabrušany

Přehled vodních děl na území obce Zabrušany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"

Na území obce Zabrušany se nachází vodní nádrž Všechlapy a Zabrušanské rybníky, které jsou významným ekologicky stabilizujícím prvkem území s přírodními břehy. Vznikly zatopením zbytkové jámy po těžbě hnědého uhlí z podzemních vod a vod z potoka Bouřlivec. Vodní nádrž Všechlapy má betonovou hráz, břehy jsou přírodní s několika betonovými vstupy, které slouží ke vstupu do vody. Břehový doprovod směrem ke hrázi je místně tvořen vzrostlými vrbami či trávou. V prostoru proti hrázi má nádrž bohatý vegetační doprovod vrb, olší a topolů. V obecních částech Straky a Štěrbina jsou na návsích drobné vodní plochy v betonových nádržích = požární nádrže. Mimořádný význam mají na území mokřady, které slouží jako biocentra a jsou schopna udržet život i ve zcela extrémních případech.

Podrobnější popis nádrže Všechlapy naleznete zde.