Charakteristika zájmového území

Obec Záryby se nachází ve Středočeském kraji, na území bývalého okresu Praha-východ. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Obec Záryby se skládá ze dvou částí, a to Záryby a Martinov. Dříve samostatné obce byly sloučeny v roce 1960. V obci bylo k 1. 1. 2020 evidováno celkem 1029 obyvatel, z toho 515 mužů a 514 žen.  Celková rozloha činí 815 ha. V obci Záryby se nachází hřiště, tělocvična, knihovna a ordinace praktického lékaře pro dospělé.

Dopravní dostupnost zajišťuje silnice II/101, která spojuje Kostelec nad Labem a Brandýs nad Labem – Starou Boleslav, a která vede asi 1 km jižně od Záryb. V obci až do roku 1960 fungoval přívoz přes řeku Labe. Záryby s obcí Křenek, ležící na protějším břehu Labe, měl spojovat most, který však nebyl nikdy dostavěn.

V širším okolí zájmového území se při soutoku s pravostrannou Jizerou poblíž Staré Boleslavi prostírají rozsáhlé lesy, v nichž leží i jeden ze zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu, vodárenský komplex Káraný, v provozu od roku 1911. Dále po proudu se v okolí Mělníka, kromě soutoku Labe s Vltavou, vlévají též dva pravostranné přítoky regionálního, především turistického a vodárenského významu: říčky Pšovka (protéká Kokořínským dolem a tvoří osu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko) a Liběchovka. Obě říčky tvoří výrazná hluboká údolí s rozsáhlými luhy.

Katastrální území obce Záryby

Katastrální území obce Záryby

Část povodí středního Labe (od soutoku s Jizerou po soutok s Vltavou)

Část povodí středního Labe (od soutoku s Jizerou po soutok s Vltavou)

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do mezozoika České křídové pánve. Podél řeky Labe převládají nivní holocenní sedimenty, na které na svazích navazují kvartérní deluviální uloženiny a pleistocenní štěrky a písky (zejména würmského a risského stáří). Tyto vrstvy spočívají na vrstvách křemitých pískovců křídového stáří, přičemž v jižní části z podloží vystupují také starší horniny, a to proterozoické droby s vložkami odolných silicitů, které tvoří nejvyšší polohy (Černá skála 198 m n. m.) Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeská tabule a celku Středolabská tabule. Severní část pak náleží do podcelku Mělnická kotlina, jižní část do podcelku Českobrodská tabule. Pro Středolabskou tabuli je charakteristický fluviální akumulační reliéf polabských kotlin a převládající erozně denudační reliéf nízkých tabulí kvartérního stáří. Suky a strukturní hřbítky z proterozoických buližníků představují významné archeologické a paleontologické lokality.  Půdní pokryv zájmového území odpovídá charakteru podloží, kdy na fluviálních sedimentech jsou vyvinuty zejména modální fluvizemě a na písčitých sedimentech české křídové tabule pak arenické kambizemě a černozemě.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 815,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (602,2 ha).  Dále jsou to ostatní plochy (51,8 ha), trvalé travní porosty (50,7 ha), zahrady (44,4 ha), lesní půdy (28,2 ha), vodní plochy (19,8 ha), zastavěné plochy (16,9 ha) a sady (1,1 ha).

Využití pozemků v obci Záryby (dle ČSÚ k 1.1.2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 602,2 ha 73,9 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 44,4 ha 5,4 %
Sady 1,1 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 50,7 ha 6,2 %
Lesní půda 28,2 ha 3,5 %
Vodní plochy 19,8 ha 2,4 %
Zastavěné plochy 16,9 ha 2,1 %
Ostatní plochy 51,8 ha 6,4 %
Celková výměra k.ú. 815,2 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Území obce Záryby se rozkládá v Polabské nížině, v nadmořské výšce 165 až 198 m n. m. Dle Quittova členění se jedná o teplou oblast T2, kdy průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 – 10 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 °C a průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 18 – 19 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 350 – 400 mm srážek.

Charakteristika chladné podoblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50