Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamějším tokem na území obce Záryby je řeka Labe.

char_odt.pom

Vodní toky na území obce Záryby

Labe pramení v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. Mezi jeho největší přítoky (s průměrným průtokem přes 20 m3/s) patří Orlice, Jizera, Vltava a Ohře. Od Chvaletic, kde je přístav, původně sloužící dovozu paliva pro místní uhelnou elektrárnu, je řeka výrazně regulována. Na Labi se nachází řada vodních děl, z nichž nejčastější jsou zdymadla sloužící pro lodní dopravu. Labe je souvisle splavné od ústí až do Chvaletic, přičemž se počítá s prodloužením splavného úseku až do Pardubic.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. C Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Labe 865,12 103,0 441,0 754,0 895,0 1230,0 1390,0

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na řece Labe se na území obce Záryby nenachází žádný hlásný profil. Nejbližší hlásný profil (kategorie C, č. 75) se nachází na Labi v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (ř. km 865,12). Charakteristiky tohoto hlásného profilu jsou platné v úseku od soutoku Labe a Jizery po soutok Labe a Vltavy. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Záryby

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.