Charakteristika zájmového území

Obec Závišice leží v údolí potoka Sedlnice přibližně 1 km severozápadně od Kopřivnice. Vesnice náleží do Moravskoslezského kraje a spadá do území obce s rozšířenou působností Kopřivnice. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 062 obyvatel.

Katastrální území obce Závišice

V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.–5. ročník) a knihovna. K využití volného času v obci slouží místní spolky Skautský oddíl, Myslivecké sdružení Závišice, Sbor dobrovolných hasičů, sdružení Holubáři aj.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Západobeskydské podhůří. Z dané oblasti na území obce zasahuje celek Podbeskydská pahorkatina a konkrétně pak podcelky Příborská pahorkatina (většina území) a Štramberská vrchovina (jihozápadní okraj území obce). Geologické podloží tvoří převážně čtvrtohorní náplavové sedimenty (hlíny, písky, štěrky a spraše). Při severovýchodním a jihozápadním okraji území se vyskytují druhohorní pískovce a jílovce.

Využití pozemků v obci Závišice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 350.8 ha 55.5 %
Zahrady 52.7 ha 8.3 %
Sady 3.0 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 69.8 ha 11.0 %
Lesní půda 97.6 ha 15.4 %
Vodní plochy 6.8 ha 1.1 %
Zastavěné plochy 14.1 ha 2.2 %
Ostatní plochy 37.6 ha 5.9 %
Celková výměra k. ú. 632.6 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území Závišice do mírně teplé oblasti MT 10, která se vyznačuje průměrnou teplotou (-3)–(-4) °C v lednu a 17–18 °C v červenci. Průměrný roční úhrn srážek činí 650–750 mm.

Charakteristické indexy pro mírně teplou klimatickou oblast MT10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50