Charakteristika zájmového území

Obec Zdobnice se nachází v Královéhradeckém kraji, v údolí stejnojmenné říčky. Leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 187 obyvatel. Velikost katastrálního území obce činí 3304 ha. 

Většina zastavěného území leží v údolí řeky Zdobnice mezi nepojmenovanými vrchy pohybujícími se v nadmořské výšce od 500 do 1040 m n. m. Součástí obce jsou místní části Kačerov, Kunčina Ves, Malá Zdobnice, Souvlastní a Velká Zdobnice. Zástavba ještě vytváří lokality Čertův Důl, Zdobnická Seč a Sv. Jan. Na zdejších svazích se nachází několik lyžařských sjezdovek. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami. Součástí obce je také množství ubytovacích kapacit, které jsou využívány turisty. Katastr obce spadá do velkoplošného zvláště chráněného území CHKO Orlické hory a maloplošného zvláště chráněného území PR Kačerov, PR Pod Zakletým, PP Kačerov, PP Rašeliniště pod Pětirozcestím a PP U Kunštácké kaple. 

Katastrální území obce Zdobnice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Obec leží v hornatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava a Orlické oblasti. Celý katastr spadá pod celek Orlické hory a podcelek Náchodská vrchovina s výjimkou jihovýchodní části katastru, která náleží k celku Podorlická pahorkatina a podcelku Deštenská hornatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 700–900 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch Tetřevec o nadmořské výšce 1 403 m n. m. Intravilánem obce protéká vodní tok Zdobnice a další drobnější toky, například Liberský potok nebo Čertovodolský potok.

Z geologického hlediska jsou zde převážně zastoupeny slídy, metagranity, křemenec, v severovýchodní části katastru pak svory a ruly. Na území obce se nachází dvě geologicky významné lokality. První z nich je skála tvořená dvojslídnými svory až rulami se zavrásnělými žilkami křemene se živcem na ploše 30 x 10 m a max. výšce 7 m s pomníkem padlým v 1. světové válce. Druhou lokalitou je jámový lůmek o průměru 10 m a max. hloubce 10 m.

Potenciální přirozená vegetace

Na území obce Zdobnice se nachází dva typy potenciální přirozené vegetace. Tou převažují je bučina s kyčelnicí devítilistou, která je typická listnatými lesy s převládajícím bukem lesním a příměsí dalších listnáčů. Druhým typem, který se nachází spíše ve výše položených částech katastru je pak typ vegetace zvaný smrková bučina, typická listnatými nebo smíšenými lesy s převládajícím bukem lesním a příměsí dalších listnáčů.

Struktura půdního fondu a využití území

Na území obce Zdobnice převažuje půdní typ kambizem dystrická, která je značně nasycená hliníkem. Výjimku tvoří severní část katastru, kde je ve vyšších nadmořských výškách zastoupen půdní typ podzol kambický, což je označení pro půdy neúrodné vzniklé působením klimatických vlivů, zejména pak nadměrnou vlhkostí vzduchu.

Celková rozloha řešeného území činí 3 304 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Zdobnice tvořeno především lesními pozemky (68,3 %) a zemědělskými pozemky (26,2 %).

Využití pozemků v obci Zdobnice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 69.9 ha 2.1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 2.1 ha 0.1 %
Sady 2 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 812.7 ha 23.9 %
Lesní půda 2 256.6 ha 68.3 %
Vodní plochy 22.4 ha 0.7 %
Zastavěné plochy 14.3 ha 0.4 %
Ostatní plochy 124.3 ha 3.8 %
Celková výměra k.ú. 3 304.3 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá jihozápadní část území obce do mírně teplé oblasti MT3 a ostatní části katastrálního území do chladných oblastí CH4, CH6 a CH7. Lokalita se tak vyznačuje krátkým, chladným, vlhkým létem, krátkým a dlouhým přechodným obdobím a dlouhou a chladnou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 400–500 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3, CH4, CH6 a CH7

Charakteristika MT3 CH4 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 0 - 20 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 80 - 120 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 160 - 180 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -6 - (-7) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 12 - 14 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 120 - 140 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 600 - 700 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 140 - 160 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 130 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 30 - 40 40 - 50 40 - 50