Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím i nefunkční kanalizací. Na území městké části Brno - Černovice leží v záplavovém území Q100 pouze průmyslový areál mezi ulicemi U Svitavy a Hájecká, nicméně přímo do záplavového území spadá pouze několik objektů (zejména  U Svitavy 2 a U Svitavy 7. Vzhledem k povaze průmyslového areálu je třeba tyto objekty brát i jako potenciálně ohrožující (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Mimo vymezené záplavové území dochází při povodňových stavech k zamokření sklepů a suterénu v následujících objektech (dle údajů z povodně v roce 1997) :

 • Stinná 53
 • Elišky Krásnohorské 47 - 61 (lichá)
 • Přední 7
 • Vítězslavy Kaprálové 24, 27
 • Řehořova 3
 • Mírová 40, 13a

Na levém břehu Svitavy je zaústněno několik výpustí pro odvod odpadních vod, kterými může vniknout do zájmého území voda z toku Svitavy. Při vyšších vodních stavech jsou kritické zejména tyto výpusti:

 • 2 vyústi DN 1600, odvod vody z ulice Hladíkova z ulice Olomoucké
 • vyúsť DN 1800 (ve správě BVaK, a.s.), odvod povrchové vody z ulice Hladíkova od ulice Charbulova
 • vyúsť DN 1200 od ulice Spojka rovnoběžně se Svitavou (ve správě BVaK, a.s.)
 • vyúsť DN 1200 od ulice Charbulova (ve správě BVaK, a.s.)
 • vyúsť DN 1200 od ulice Mírová (ve správě BVaK, a.s.)
 • vyúsť DN 300 od ulice Černovická a Mírová (ve správě Bkom, a.s.)

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městské části jejich vlastníci.

Povodňový orgán městské části potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městské části Brno - Černovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu městské části Brno - Černovice u předsedy povodňové komise městské části.