Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Pramení severozápadně od Svitav u obce Javorník, teče převážně k jihu, mezi Blanskem a Brnem proráží hlubokým úzkým údolím okraj Moravského krasu, ústí v Brně zleva do Svratky. Na řece leží Svitavy, Letovice, Blansko, Adamov a Brno. V hranicích města Brna protéká v délce cca 14,3 km. Poblíž jižní hranice města se vlévá do Svratky a do správního území města Brna přitéká od Bílovic nad Svitavou v říčním kilometru 14,3. V převážné délce brněnského úseku řeky Svitavy je její koryto upraveno. Pro městkou část Brno - Černovice jsou relevatní hydrologické hodnoty z hlásného profilu kategorie A v Bílovicích nad Svitavou.

 Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Svitava - Bílovice nad Svitavou (kat. A, č. 380) (aktuální stav hladiny) »

Profil Svitava, Bílovice nad Svitavou (č. 380)
Plocha povodí 1120,33 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 5,22
Průměrný roční stav (cm) 110
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
37,0 78,0 99,0 153,0 179,0

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městské části Brno - Černovice může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodním toku Svitava. Pro varování a včasnou ochranu městské části slouží následující hlásný profil: Hlásný profil kat. A Bílovice nad Svitavou, Svitava ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Svitavy v obci Bílovice nad Svitavou.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Svitava – Bílovice nad Svitavou

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 200 25,7
Pohotovost 270 48,4
Ohrožení 350 78,5
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz