Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje o vodních tocích na území města Bystřice nad Pernštejnem

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Bystřice nad Pernštejnem a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Bystřicko patří do úmoří Černého moře a celou oblast odvodňuje řeka Svratka (hydrologické pořadí 4-15-01-001 až 4-16-04-026), která náleží do povodí Moravy, spadající do povodí Dyje. Svratka pramení u Křivého Javora a Žákovy hory, je dlouhá 168,5 km, plocha povodí je 7115,6 km2. Vlévá se do Dyje ve střední nádrži Nové Mlýny.  Řeka Svratka pramení na západních svazích Velkého Javoru ve výšce 772 m n. m a ústí zleva do Dyje ve střední nádrži Nové Mlýny ve 162,9 m n. m. Průměrný průtok u ústí je 27,24 m3/s. Plocha povodí je 7118,7 km2 na řece nacházejí dvě hydrologické stanice Dalečín a Vír pod vyrovnávací nádrží.

V letech 1947-1958 byla na řece Svratce vybudována přehradní nádrž Vír I. Betonová hráz měřící 76,5 m je druhá nejvyšší v České republice. Přehradní nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro oblast Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou a pro Brněnský oblastní vodovod. Dále se využívá k zajištění trvalého minimálního průtoku, ke snížení povodňových průtoků a ke špičkové výrobě elektřiny. V roce 1954 byla uvedena do provozu vyrovnávací nádrž Vír II., která se využívá k vyrovnání nepravidelných odtoků ze špičkového provozu elektrárny Vír I.

Z hlediska města Bystřice nad Pernštejnem je ovšem velice důležitý také vodní tok Bystřice, který protéká přímo centrem města. Ve Víru se pod vodní nádrží Vír I. tato řeka vlévá do Svratky. V oblasti zastavěného území města se do Bystřice vlévají tři významnější potoky - Domanínský, Věchnovský a Ždánický.

Digitální model reliéfu, říční a sídelní síť povodí řeky Svratky (zdroj: DIBAVOD - Digitální báze vodohospodářských dat, 2006)

Podélný profil vodního toku Bystřice

Skalský a Domanínský rybník na Bystřici se využívají k rekreaci. Mezi větší vodní plochy správního obvodu patří také dvě usazovací nádrže chemické úpravny uranových rud mezi obcemi Rodkov, Rožná a Zlatkov.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Svratka podle údajů z hlásných profilů ČHMÚ

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Borovnice (ev. list č. 369) 133.26 1.46 18.5 33.0 42.0 72.0 90.0
Hlásný profil kat. A Dalečín (ev. list č. 371) 118.01 3.44 34.0 61.0 78.0 130.0 160.0
Hlásný profil kat. A VD Vír (ev. list č. 372) 103.25 3.97 32.0 50.0 61.0 93.0 110.0

Vodní toky v severozápadní části města Bystřice nad Pernštejnem

 

Vodní toky v severní části města Bystřice nad Pernštejnem

 

Vodní toky v centrální a východní části města Bystřice nad Pernštejnem

Základní údaje o vodních dílech na území města Bystřice nad Pernštejnem

Přehled vodních děl na území města Bystřice nad Pernštejnem naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Bystřice nad Pernštejnem se nachází celkem 16 vodních nádrží. Největší z nich je Domanínský rybník (17,55 ha) nacházející se na severozápadním okraji města (jižně od obce Bohuňov). Rybník je protékán řekou Bystřicí. Jeho provozovatelem je Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Bystřice nad Pernštejnem. Výše na toku Bystřice (nad Domanínským rybníkem) se v obci Lísek (na katastru m. části Lhota u Lísku) nachází Skalský rybník (7 ha). Jeho provozovatelem je také Moravský rybářský svaz, z.s. Oba rybníky mohou významně ovlivnit průtoky na řece Bystřici, která protéká středem města Bystřice nad Pernštejnem. Více informací o vodních nádržích souvisejících s odtokovými poměry na území města je uvedeno v kap. Odtokové poměry.