Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Bystřice nad Pernštejnem.

Osoby na území města budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Předpokládá se využití hlavní průjezdní komunikace I/19 směr Kunštát, Bystřice n. P., Nové Město n. M. (do chvíle uzavření některého ze silničních mostů), případně příčné komunikace I/388 Vír - Bystřice n. P. - Rodkov - Horní Rožínka - Zvole - Bobrová - Ostrov n. Oslavou s napojením na křížení ul. Vírská a ul. Rácová, případně druhé příčné komunikace I/357 Jimramov - Dalečín - Písečné - Bystřice n. P. - po křížení ul. Nádražní s ulicí Pod Horou.
V případě povodně podobného rozsahu, jako byla povodeň v roce 1997 (od Q100 - Q500 a vyšší), tzn. v případě zaplavení centrální části města Bystřice n. P. by mohlo dojít k zaplavení silnice I/19 na křižovatce u ČOV (ul. Vírská, ul. Rácová, ul. K Valše). V případě povodně zvláštní, by byl nejvíc ohrožen západní most na vstupu Bystřice do města a došlo by k zatopení oblasti Domanínek a následně ulic Cibulkovy, Bratrské, Na Příkopech a Vírské.
Pro tranzitní dopravu by bylo nutné určit (na úrovni vyšších PK) objízdné trasy mimo území města Bystřice n. P. - nejpravděpodobněji jižní obchvat I/37 (napojený na hlavní tah Brno) Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš.
Objízdné trasy na území města Bystřice nad Pernštejnem »
Dopravní omezení na území města Bystřice nad Pernštejnem »

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.