Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 590 311
Fax: 566 590 347
E-mail: posta@bystricenp.cz 

Vodní hospodářství - Ing. Václav Mičín a Ing. Lukáš Jindra
Tel: 566 590 325, 566 590 302
E-mail: vaclav.micin@bystricenp.cz, lukas.jindra@bystricenp.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 564 602 251
Fax: 564 602 420

E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství - Mgr. Mikyna Jaroslav
Tel: 564 602 267, 724 650 117
E-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra