Charakteristika zájmového území

Obec Borač se nachází v severní části Jihomoravského kraje, v SO ORP Tišnov. K 1. 1. 2019 bylo v obci o rozloze 591 ha evidováno 349 obyvatel. Katastrální území obce se skládá ze třech místních částí - Borač, Podolí u Borače a Vrbí.

Katastrální území obce Borač

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží obec do Českomoravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Nedvědická vrchovina, okrsku Sýkořská hornatina. V geologickém podloží se vyskytují ortoruly, hlíny, písky, štěrky, písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty a amfibolit. Půdy jsou zastoupeny fluvizeměmi glejovou a psefitickou, gleji, kambizeměmi (mesobazická, arenická, dystrická a další), hnědozemí a rankry. Nadmořská výška se pohybuje zhruba od 270 m n. m. do 440 m n. m. Obec leží v hluboce zaříznutém údolí řeky Svratky.

Území obce je začleněno do sítě ÚSES nadregionálním a regionálním biokoridorem. Část spadá do evropské ekologické sítě EECONET. Nalezneme zde MZCHÚ PR Sokolí skála, které je zároveň vyhlášeno Evropsky významnou lokalitou.

Katastrální území náleží do povodí Moravy. Nejvýznamnějším vodním tokem je Svratka, její pravostranný přítok a Boračský potok.

 

dmr

Výškové poměry na území obce Borač

sklon

Sklonitost terénu na území obce Borač

 

Klimatické charakteristiky

Dle Quittovy stupnice náleží území do klimatické oblasti MT3 a MT9. Vyznačují se krátkým, mírným, vlhkým létem, mírným přechodným obdobím jara a podzimu a normální mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 7°C, roční úhrn srážek dosahuje průměrně 550 - 600 mm.

Klimatická charakteristika chladných podoblastí MT3 a MT9

Charakteristika
MT3
MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150  120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50


Struktura půdního fondu

Největší zastoupení mezi pozemky má lesní půda (54, 6 %). Lesy zde tvoří především porosty borovice s příměsí dubu, jilmu, lípy, buku, místy jedle a smrku. Zemědělská půda zaujímá 31,9 % rozlohy a největší zastoupení v ní má půda orná, vysoký podíl mají také trvalé travní porosty.

Využití pozemků v obci Borač (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 31,9 %
Orná půda 17,9 %
Zahrady a ovocné sady 5,3 %
Trvalé travní porosty 8,7 %
Lesní půda 54,6 %
Zastavěné plochy 1,0 %
Vodní plochy 2,3 %
Ostatní plochy 10,3 %
Celková výměra k. ú. 591 ha