Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Tišnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Borač.

Osoby na území obce Borač budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k následujícím komplikacím: zaplavení MK v místě mostu v místní části Podolí u č. p. 12, zaplavení MK v místě ocelového mostu přes tok Svratky, dále zaplavení silnice II/387 v prostoru křižovatky uprostřed obce v místě mostu: Most 387/020 a zaplavení železniční tratě v místě mostu na konci obce u č. p. 40.
Objízdné trasy budou stanoveny předsedou povodňové komise se součinností s policií ČR, na základě aktuálních podmínek. »
Dopravní omezení na území obce Borač
Objízdné trasy na území obce Borač

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.