Charakteristika zájmového území

Obec Brnířov se nachází v jižní části Plzeňského kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice. K 1.1.2018 zde trvale žije 354 obyvatel a celková výměra činí 270,6 ha.

Využití pozemků v obci Brnířov (dle ČSÚ k 1.1.2018)

Druh pozemku Zastoupení Plocha
Zemědělská půda ZP celkem 61,8  % 167,5 ha
Orná půda 36,5 % 98,8 ha
Zahrady a ovocné sady 3,8 % 10,4 ha
Trvalé travní porosty 21,5 % 58,3 ha
Lesní půda 27,2 % 73,7 ha
Zastavěné plochy 2,5 % 6,8 ha
Vodní plochy 0,5 % 1,4 ha
Ostatní plochy 7,8 % 21,2 ha
Celková výměra k. ú. 100 % 270,6 ha

 

Území obce Brnířov

Struktura půdního fondu

V katastrálním území obce Brnířov převládá využití půdního fondu jako orná půda (36,5 %). Nicméně poměrně velké zastoupení zde má i lesní půda (27,2 %), jejichž množství je téměř srovnatelné s celostátním průměrem, přičemž lesy mají silnou retenční schopnost pomáhající zadržení vody v krajině. Dále také trvalé travní porosty (21,5 %), taktéž přispívající k zadržení vody v krajině a ke zmírnění povrchového odtoku. Další jsou zde ostatní plochy (7,8 %), zahrady a ovocné sady (3,8 %), zastavěné plochy (2,5 %) a vodní plochy (0,5 %).

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec Brnířov leží ve vrchovinném terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v Hercynském systému, provincii Česká vysočina. Jihozápadní část katastru leží v subprovincii Šumavská soustava, oblasti Českoleská oblast, celku Všerubská vrchovina, podcelku Jezvinecká vrchovina a okrsku Kdyňský brázda. Severovýchodní část katastru pak v subprovincii Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Švihovská vrchovina, podcelku Chudenická vrchovina, okrsku Korábská vrchovina. Intravilánem obce protéká Zahořanský potok a jižně od intravilánu obce se stéká s bezejmenným tokem.

Klimatické charakteristiky

Katastr obce spadá dle Quittovy klimatické klasifikace do klimatických oblastí MT4 a MT7. Obě zmíněné mírně teplé klimatické oblasti se vyznačují mírným a suchým létem normálně dlouhým, přechodným obdobím s krátkým a mírným jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou, mírně teplou a suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 700–800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT4 a MT7

Charakteristika
MT4
MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80