Charakteristika zájmového území

Obec Brnířov se nachází v jižní části Plzeňského kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice. K 1. 1.  2016 zde trvale žije 394 obyvatel. Celková výměra je 270,6 ha.

Využití pozemků v obci Brnířov

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem  61,9 %
Orná půda  59 %
Zahrady a ovocné sady  6,2 %
Trvalé travní porosty  34,8 %
Lesní půda  27,3 %
Zastavěné plochy  2,5 %
Vodní plochy  0,5 %
Ostatní plochy  7,83 %
Celková výměra k. ú.  270,6 ha

 

Katastrální území obce Brnířov na leteckém snímku

V katastrálním území obce Brnířov převládá orná půda, nicméně poměrně velké zastoupení zde mají i trvalé travní porosty. Ty přispívají k zadržení vody v krajině a ke zmírnění povrchového odtoku. Zastoupení lesních pozemků je téměr srovnatelné s celostátním průměrem, přičemž lesy mají také silnou retenční schopnost.

Obec Brnířov leží ve vrchovinném terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v Hercynském systému, provincii Česká vysočina. Jihozápadní část katastru leží v subprovincii Šumavská soustava, oblasti Českoleská oblast, celku Všerubská vrchovina, podcelku Jezvinecká vrchovina a okrsku Kdyňský brázda. Severovýchodní část katastru pak v subrovincii Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Švihovská vrchovina, podcelku Chudenická vrchovina, okrsku Korábská vrchovina. Intravilánem obce protéká Zahořanský potok a jižně od intravilánu obce se stéká s bezejmenným tokem.

Katastr obce spadá dle Quittovy klimatické klasifikace do klimatických oblastí MT4 a MT7. Obě zmíněné mírně teplé klimatické oblasti se vyznačují mírným a suchým létem normálně dlouhým, přechodným obdobím s krátkým a mírným jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou, mírně teplou a suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 700–800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT 4 a MT 7

Charakteristika
MT4
MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80