Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Domažlice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Brnířov.

Osoby na území obce Brnířov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení na území obce Brnířov
Objízdné trasy na území obce Brnířov
Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a omezení průjezdnosti na obecní komunikace podél pravého břehu obecního rybníka. V tomto případě lze využít komunikaci vedoucí po levém břehu obecního rybníka. Dále může být při silných přívalových deštích omezen průjezd po komunikaci č. 22, a to v důsledku naplavení materiálu z přilehlých pozemků, které se nacházejí nad komunikací. »
Objízdné trasy nejsou stanoveny. V případě nutnosti budou stanoveny na základě aktuálních podmínek předsedou povodňové komise, v součinnosti s policií ČR.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.