Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem na zkoumaném území je Zahořanský potok. Při posledních povodních napáchal největší škody právě Zahořanský potok, který je na katastru obce nejdelším vodním tokem. Vodní tok pramení severně od intravilánu u Chodské Lhoty v nadmořské výšce 521 m a teče severním směrem. Vodní tok protéká intravilánem obcí Brnířov, Kdyně a Kouty. Jižně od obce Radonice ústí do Zubřiny v nadmořské výšce 398 m. Celková délka vodního toku činí 14,1 km. V jihozápadní části intravilánu pramení dále bezejmenný vodní tok, který ústí jižně od intravilánu zleva do Zahořanského potoka. Celková délka bezejmenného toku činí 0,8 km.


Vodní toky na území obce Brnířov

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Brnířov může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Zahořanský potok. Pro varování a včasnou ochranu obce bude sloužit nově vybudovaná srážkoměrná stanice Brnířov. Ta bude umístěna za budovou současného obecního úřadu (Brnířov č.p. 41). Hlásné profily se v obci ani v okolí obce nenacházejí, jelikož obec Brnířov se nachází necelé 3 km od prameniště Zahořanského potoka.  »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Brnířov

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.