Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
V nedávné historii byla obec Borová zasažena povodněmi v roce 1997 a 2010. V obou případech došlo k povodni působením lokálního přívalového deště, který způsobil splachy z okolních svahů. Proud vody napáchal škody především na nezpevněných komunikacích, kde odnesl svrchní štěrkový kryt. »

Na území obce lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je obec ohrožována náhlou přívalovou vlnou postupující v korytě Černého potoka. Při povodni je splaveninami zaneseno koryto tohoto toku a voda se rozlévá na okolní pozemky.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Borová, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v roce 1997
Výpis z kroniky:
„...Ničivou sílu jsme poznali i u nás v Borové. Černý potok i všechny přítokové potůčky se vylily ze svých koryt a zaplavily okolí. Mostky přes Černý potok nestačily propustit příval vody a spolu s přilehlými komunikacemi se staly hrázemi malých jezer, která zaplavovala louky, zahrady i domy vystavěné nedaleko potoka. Lidé se snažili zabránit škodám budováním hrází z pytlů s pískem, uvolňováním toků a splaveného dřeva. Hasiči pomáhali po celou dobu povodně. ...
...Nejvíce postižen byl horní konec obce - Hurychovi, Hartmanovi, Popelkovi. Jako na ostrově vyčnívala z vody rekreační chalupa pana Čurdy, jezero u mostu pod evangelickou farou sahalo až k domům č. 33 a 40. Silnice byla na několika místech pod vodou, mosty a lávky poškozeny. ...“