Charakteristika zájmového území

Obec Bystrovany spadá do Olomouckého kraje, konkrétně do správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc. Leží v hanácké rovině asi 4 km na východ od statutárního města Olomouc, pod posledním výběžkem Nízkého Jeseníku, který je zakončen nádherným poutním místem, Svatým Kopečkem. K 1. 1. 2020 bylo na území obce Bystrovany evidováno 1 022 obyvatel. Rozloha území je 351,4 ha.

Podle první písemné zmínky z června roku 1277 byla ves majetkem řádu premonstrátů kláštera Hradisko. V 15. století se stala majetkem města Olomouc a až v roce 1850 se stala samostatnou samosprávnou obcí s vlastním zastupitelstvem – tehdy obecním výborem. V roce 1975 byla přičleněna k Olomouci a teprve po občany prosazeném referendu se v roce 1993 osamostatnila a od té doby je řízena zastupitelstvem a dalšími volenými orgány obce.

Spolu s okolními obcemi (Bukovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a Velký Újezd) jsou Bystrovany součástí Mikroregionu Bystřička.

Území obce Bystrovany 

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z hlediska geomorfologie je území dané obce součástí provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny a podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny. Dále území řadíme do geomorfologického celku Hornomoravský úval, podcelku Uničovská plošina a okrsku Žerotínská rovina. Uničovská plošina, v jejíž východní části se nachází Žerotínská rovina, je plochá nížinná pahorkatina s celkovou plochou 267,1 km2. Její střední nadmořská výška je 245,6 m n. m. Horninové podloží je majoritně tvořeno sedimentárními horninami fluviálního původu. Jedná se o sedimenty nivy vodního toku Bystřice. Na těchto nivních sedimentech se vytváří půdní typ fluvizem, zde konkrétně modální a glejová. Na severu katastrálního území převažují eolické sedimenty (odvápněné sprašové hlíny), na nichž se vyvíjí půdní typ hnědozem. 

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 351,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (220,3 ha) a ostatní plochy (65,5 ha). Zbytek plochy tvoří zahrady (22,7 ha), zastavěné plochy (20,3 ha), lesní půda (9,4 ha), trvale travní porosty (6,7 ha) a vodní plochy (6,6 ha).

Využití pozemků v obci Bystrovany  (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 220,3 ha 62,7 %
Zahrady 22,7 ha 6,5 %
Trvalé travní porosty 6,7 ha 1,9 %
Lesní půda 9,4 ha 2,7 %
Vodní plochy 6,6 ha 1,9 %
Zastavěné plochy  20,3 ha 5,8 %
Ostatní plochy 65,5 ha 18,6 %
Celková výměra k. ú. 351,4 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Bystrovany je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C  a průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do teplé oblasti T2. 

Oblast T2 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50