Charakteristika zájmového území

Obec Černá Voda leží ve Vidnavském výběžku několik kilometrů od státní hranice s Polskem. Administrativně se obec řadí do Olomouckého kraje, konkrétně do SO ORP Jeseník. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 547 obyvatel. Plocha katastrálního území obce činí 997,4 ha.

Co se týče využití území, více než jeho polovina je bez lesního pokryvu. Ten se nachází převážně v okrajových částech katastrálního území a jedná se o třetí (dubobukový) vegetační stupeň. Intravilán obce je obklopen loukami, pastvinami a poli.

V jihovýchodní části katastru se nachází přírodní památka Píšťala.

Využití pozemků v obci Černá Voda (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 313,7 ha 31,5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 35 ha 3,5 %
Sady 0,5 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 167 ha 16,7 %
Lesní půda 356,4 ha 35,7 %
Vodní plochy 16,8 ha 1,7 %
Zastavěná plochy 14,5 ha 1,5 %
Ostatní plochy 93,4 ha 9,4 %
Celková výměra k.ú. 997,4 ha 100 %

Obec Černá Voda leží ve střední nadmořské výšce 340 m n. m. Nejvyšší bod v území dosahuje výšky 475 m n. m. Intravilán je situován podél komunikace č. II/456 vedoucí z obce Žulová do obce Stará Červená Voda. Územím obce protékají vodní toky Černý potok, Mariánský potok, Plavný potok a jejich přítoky. Černý potok pak opouští katastrální území obce v nadmořské výšce cca 290 m n. m.

 

Území obce Černá Voda

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky patří zájmové území do provincie Česká vysočina a Krkonošsko-jesenické soustavy. Převážná většina území obce Černá Voda spadá do podsoustavy Krkonošsko-jesenické podhůří, celku Žulovská pahorkatina, podcelku Žulovská pahorkatina a okrsku Černovodská pahorkatina. Malá část na jihu katastrálního území je pak řazena k podsoustavě Jesenická oblast celku Rychlebské hory a podcelku Sokolský hřbet.

Žulovská pahorkatina byla ve středním pleistocénu zaledněna pevninským ledovcem s teplou bází. Pro zdejší oblast je typický kupovitý povrch s nízkými exfoliačními klenbami (ruwary), který byl částečně změněn v oblíkovou krajinu. Nad plochý povrch se zde zvedají vysoké ostrovní hory (bornhardy).

V oblasti Černovodské pahorkatiny je typická přítomnost intrusivních hornin žulovského masivu, převážně granit a granodiorit. Jedná se o erozně denudační povrch ukloněné tektonické kry se zbytky holoroviny a s četnými ostrovními horami. Rovněž se zde vyskytují stopy glaciální modelace.

Z geologického hlediska se obec nachází na tzv. žulovském plutonu (žulovský granitový masiv). Tato oblast od sebe odděluje 2 základní geologické jednotky: západosudetskou či lužickou (Lugikum) a východosudetskou (Silezikum). Žulovský pluton je těleso o rozloze cca 150 km2 a zasahuje až na polské území. Je tvořen žulami a několika typy granitoidních hornin (granit, granodiorit, křemenný diorit apod.) a jeho plášť je tvořen sekvencí kontaktních nerostů a metamorfovaných hornin, amfibolitů, kvarcitů, erlánu a biotitových pararul.

Co se týče půd, vyskytují se zde oglejené kambizemě, kyselé kambizemě (převážně) a dystrické kambizemě. V katastrálním území obce se nenacházejí žádné svahové nestability.

Klimatické charakteristiky

Z hlediska Quittovy klimatické klasifikace (za období 1961 – 2000) spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT7.

Charakteristika chladné podoblasti MT7

Charakteristika
MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2)-(-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80