Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Černá Voda.

Osoby na území obce Černá Voda budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Obcí Černá Voda vede jediná komunikaci č. II/456. Ta na jihozápadě vede do Žulové a na severovýchodě do Staré Červené Vody. Vzhledem k charakteru terénu a stanovenému záplavovému území by mohlo dojít k přerušení komunikace uprostřed obce, kde podchází Černý potok tuto komunikaci. Dřívější povodně měly velmi rychlý průběh a lze předpokládat, že stejný průběh budou mít i případné další. Obslužnost obce by byla omezena řádově na několik hodin a i v případě poškození mostu je možné takto rozdělenou obec zásobovat z již zmíněných směrů. »
Dopravní omezení na území obce Černá Voda
Objízdné trasy na území obce Černá Voda
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.