Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území obce Černá Voda patří do povodí řeky Odry. Hlavním vodním tokem území je Černý potok. Ten pramení na území obce Vápenná na svahu Zelené hory v nadmořské výšce 518 m. Černý potok ze západní strany obtéká kamenný lom a od západu vstupuje na území obce Černá Voda. Potok protéká přímo intravilánem obce v severovýchodním směru a je příjemcem řady menších vodních toků (Mariánský potok, Plavný potok, Červený potok). Černý potok dále protéká územími obcí Stará Červená Voda a Velká Kraš, kde se vlévá do řeky Vidnavky.

Mariánský potok pramení sedle mezi Sokolím vrchem a vrchem Na Radosti na území obce Vápenná ve výšce 850 m n. m. Potok zpočátku teče severním směrem, avšak po vstupu na území obce Černá Voda se stáčí na severovýchod, z jihovýchodní strany obtéká Přírodní památku Píšťala a do Černého potoka se vlévá mezi budovami s č. p. 36 a 37.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Černý potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Velká Kraš (Černý potok) 0,32 0,553 8,89 -- 28,9 41,4 -- 80,3 102

 

Vodní toky na území obce Černá Voda

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Černá Voda může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Černý potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platným SPA pro území obce Černá Voda:

  • Hlásný profil kat. C - Černá Voda (Černý potok) - Provozovatelem je obec Černá Voda. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Profil je lokalizován u mostku přes potok nedaleko domu s č. p. 64. »

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:

  • Hlásný profil kat. C - Velká Kraš (Černý potok) - Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. Profil je rovněž vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. »
 Hlásné profily směrodatné pro území obce Černá Voda

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.