Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

Mimo období povodně je povodňovým orgánem obecní úřad Chvojenec.

Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Chvojenec.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností – povodňové komisi ORP Holice.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Chvojenec bude řídit povodňová komise obce Chvojenec, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Holice.

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Chvojenec:

 • povodňové komisi ORP Holice
 • povodňové komisi obce Rokytno a města Holice
 • operačnímu středisku HZS Pardubického kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

 

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Chvojenec od:

 • předpovědní povodňové služby
 • povodňové komise ORP Holice
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS Pardubického kraje

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může Povodňový orgán obce Chvojenec obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Holice
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pla.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Pardubického kraje

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise Jednacího řádu povodňové komise obce Chvojenec. 

Zahájení činnosti povodňové komise obce Chvojenec včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Holice
 • Povodňovému orgánu obce Rokytno a města Holice
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Pardubického kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s. p.
 • Správci vodního toku – Lesy ČR, s. p., Povodí Labe, s. p.

 

Předseda povodňové komise - starosta obce:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu obce Chvojenec
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Chvojenec
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu obce Chvojenec
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

 

Povinnosti povodňové komise obce Chvojenec:

 •  řeší povodňovou situaci ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 •  organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Chvojenec
 • je ve spojení a předává informace a nácrhy povodňové komisi obce Rokytno
 •  je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi ORP Holice
 •  organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a  průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 •  organizuje hlídkovou službu na území obce Chvojenec
 •  organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech obce Chvojenec
 •  spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 •  monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 •  zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Chvojenec
 •  zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 •  podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 •  zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Chvojenec
 •  organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území obce Chvojenec
 •  vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 •  zajišťuje organizaci evakuace na území obce Chvojenec
 •  spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území obce Chvojenec
 •  zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 •  pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů ORP Holice
 •  zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území obce Chvojenec
 •  organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce Chvojenec
 •  zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 •  vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Chvojenec (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 •  zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Chvojenec
 •  provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Chvojenec
 •  zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Chvojenec a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 •  vede přehled o povodní postižených osobách na území obce Chvojenec
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území obce Chvojenec

 

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace

 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, s. p. (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení města Pardubice
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Na obecním úřadu bude instalováno nové vysílací pracoviště - bezdrátová ústředna s novým vysílacím pracovištěm a všesměrovou anténou, která bude umístěná na střeše OÚ. Zároveň bude k vysílacímu pracovišti připojená nová 100V ústředna, která zajistí propojení 100V části rozhlasu s bezdrátovou částí. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

 

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

 

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

 

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.