Charakteristika zájmového území

Obec Církvice leží v SO ORP Kutná Hora ve Středočeském kraji.  K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1 257 obyvatel. Velikost obce činí 1 010 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Církvice, tak převažuje orná půda. Lesní porosty jsou zastoupeny malými ostrůvky při hranici katastru, kde převažují listnaté dřeviny. 

Katastrální území obce Církvice

Katastrální území obce Církvice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina , soustavy Česko-moravská subprovincie a podsoustavy Českomoravská vrchovina. Území obce Církvice pak řadíme do celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Kutnohorská plošina.

Geologické podloží metamorfované horniny, zejména svory. Na většině zájmového území tvoří horninové podloží zejména sprašové hlíny, které překrývají sedimenty české křídové pánve (slínovce a jílovce), které místy vystupují na povrch. Na svazích se nacházejí kvartérní svahoviny, na které v nivách vodních toků navazují kvartérní fluviální sedimenty. Díky poměrně pestrému geologickému podloží najdeme v zájmovém území relativně pestrou paletu půdních typů. Na metamorfovaných horninách nalezneme především různé subtypy kambizemí. Na svahovinách se vyskytují pseudogleje, které v údolích vodních toků střídají glejové půdy a fluvizemě.

Struktura půdního fondu

Ve východní a v severozápadní části  území obce Církvice jednoznačně dominuje půdní typ černozem a jeho variety. Přibližně ve středu území, v nivě Klejnárky, dominuje půdní typ typu fluvizem. Ve východní části se ostrůvkovitě vyskytují hnědozem, pelozem, regozem.

Celková rozloha řešeného území činí 1 010 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orá půda (787,2 ha). Poté jsou výrazně méně zastoupeny trvale travní porosty (39 ha) a zahrady (31,4 ha). Lesní plocha je zastoupena pouze 3,2 ha. Vodní plochy se rozkládají na 21,8 ha.

Využití pozemků v obci Církvice  (dle ČSÚ k 1. 1. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 787.2 ha 77.7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 31.4 ha 3.1 %
Sady 10 ha 1 %
Trvalé travní porosty 39 ha 3.9 %
Lesní půda 3.2 ha 0.3 %
Vodní plochy 21.8 ha 2.2 %
Zastavěné plochy 26.1 ha 2.6 %
Ostatní plochy 94.2 ha 9.3 %
Celková výměra k.ú. 1012.9 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T4.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60