Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Císařov.

Osoby na území obce Císařov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Taktéž je důležité vymezit trasy pro evakuaci osob. Proto byla stanovena následující ústupová trasa, která vede po silnici 43515 ve směru na Rokytnici u Přerova, dále po silnici směrem na Brodek u Přerova a Lukovou u Přerova (viz grafická část plánu). »

Dopravní omezení na území obce Císařov

Název Popis omezení
Neprůjezdné místní komunikace Při rozvodnění toků na území obce může dojít k zaplavení místní komunikace z Císařova do obce Rokytnice a Citov.

Objízdné trasy na území obce Císařov

Název Popis trasy
Objížďka směr Rokytnice u Přerova Po silnici 43515 ve směru na Rokytnici u Přerova
Objížďka směr Luková u Přerova Ústupová trasa obce Císařov směrem na Lukovou u Přerova
Objížďka směr Brodek u Přerova Ústupová trasa obce Císařov směrem na Brodek u Přerova

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.