Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomouce přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR).

Největším levostranným přítokem Moravy je řeka Bečva, která vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí. Řeka je cca 61,5 km dlouhá a plocha povodí činí 1 625,7 km2. Do Moravy se vlévá v nadmořské výšce 195 m n. m. Celá říční soustava povodí Bečvy má charakter horských toků s významným transportem štěrků.

Obec Císařov leží v blízkosti soutoku těchto 2 významných řek, a jak už bylo v minulosti dokázáno, tato poloha má významný vliv na míru povodňového rizika v obci.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bečva a Morava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Dluhonice, Bečva 9,30 17,3 239 466 564 792 892
Hlásný profil kat. A Olomouc - Nové Sady, Morava 232,3 26,4 135 258 319 476 551

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Císařov se nenachází žádný profil. Nejbližší profil kat. A najdeme na Moravě v Olomouci - hlásný profil kat. A Olomouc - Nové Sady, Morava a také na Bečvě v Dluhonicích - hlásný profil kat. A Dluhonice, Bečva. Provozovatelem těchto stanic je ČHMÚ Ostrava. Pro podrobnější zjišťování stavu vodní hladiny slouží také hlásné profily kat. C na toku Morava, jedná se o hlásný profil kat. C Blatec H2, Morava či hlásný profil kat. C Dub nad Moravou, Morava. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Dluhonice, Bečva »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 370
Pohotovost 450
Ohrožení 530
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Olomouc - Nové Sady, Morava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 360
Pohotovost 390
Ohrožení 430
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Dub nad Moravou, Morava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 440
Pohotovost 470
Ohrožení 510
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Blatec H2, Morava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 450
Pohotovost 480
Ohrožení 520
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.