Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Císařov 106, 751 03 Brodek u Přerova
Tel.: 581 741 080, 602 410 560 - starosta
E-mail: ou@cisarov.cz
Bratrská 34, dvorní trakt, 750 11 Přerov
Tel: 581 268 232
E-mail: pavel.julis@prerov.eu
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra