Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Černá u Bohdanče se v záplavovém území Q100 vodního toku Labe nachází 5 obytných budov a mlýn. V záplavovém území Q500 vodního toku Labe se nachází dalších 8 obytných budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Černá u Bohdanče - agregované

Ohrožené objekty na území obce Černá u Bohdanče s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodního toku Labe v katastru obce Černá u Bohdanče se nachází 3 ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení. Jedná se o autodílnu a firmu s těžkou technikou, které by mohly být při povodni zdrojem úniku pohonných hmot či olejů do vodního toku. Na jižním okraji obce se nachází stáj, která může být při povodní ohrožující z hlediska úniku bilogických látek do toku. »
Ohrožující objekty na území obce Černá u Bohdanče
Mimo obec, asi 3 km východním směrem, se nachází chemička Synthesia v Semtíně a obec Černá u Bohdanče spadá do jejího krizového pásma.
Kontaminovaná místa na území obce Černá u Bohdanče

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Černá u Bohdanče.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Černá u Bohdanče u předsedy povodňové komise obce.