Charakteristika zájmového území

Obec Černá u Bohdanče leží v severozápadní části Pardubického kraje, asi 7 km západním směrem od krajského města Pardubice, jež je také příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se skládá pouze z jednoho katastrálního území – k.ú. Černá u Bohdanče. V obci žije celkem 432 obyvatel (k 31. 12. 2016, zdroj: ČSÚ, Počet obyvatel v obcích České republiky k 31. 12. 2016). 


 Katastrální území obce Černá u Bohdanče

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Katastrální území obce leží v Pardubické kotlině (celku Východolabská tabule), severní část území v okrsku Bohdanečská brána a jižní část v okrsku Kunětická kotlina. Obec leží v nadmořské výšce 213 m. Reliéf byl utvářen dříve meandrujícím tokem Labe. Dokladem jsou četná odškrcená říční ramena. Odtokové poměry a riziko povodní při přívalových srážkách odpovídají nížinnému charakteru krajiny. Z hydrologického hlediska území náleží do rajonu 1140 Kvartér Labe po Týnec, charakteristický mělkým oběhem podzemních vod.  


Struktura půdního fondu

Vzhledem k nížinnému charakteru území a nivě řeky Labe tvoří okolní půdy převážně kvartérní usazeniny. Jedná se především o písky a štěrkopísky, které se zde hojně těžily. Převládajícím půdním typem fluvizemě modální. Jedná se o půdy středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. Severní část vymezeného území přechází do půdního typu regozemí arenických, charakteristických mělkým profilem na minerálně chudých píscích.

Celková rozloha řešeného území činí 265 ha. Z celkové výměry katastrálního území obce tvoří orná půda 65,8 %, podíl vodních ploch je 8,1 %, lesních pozemků 6,1 %, travních ploch 4,9 % a zahrad 3,2 %. V severní okrajové části obce se rozrůstá nová zástavba díky developerským záměrům.

Využití pozemků v obci Černá u Bohdanče  (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 174.5 ha 65.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 8.6 ha 3.2 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 13.1 ha 4.9 %
Lesní půda 16.1 ha 6.1 %
Vodní plochy 21.4 ha 8.1 %
Zastavěné plochy 6.9 ha 2.6 %
Ostatní plochy 24.4 ha 9.2 %
Celková výměra k.ú. 265.0 ha 100.0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet jasných dnů 120 - 140
Počet zamračených dnů 40 - 50