Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Černá u Bohdanče

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Černá u Bohdanče a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologické poměry jsou dány geografickou polohou území obce a morfologickou charakteristikou území. Území náleží do povodí Labe. Řeka Labe protéká podél jižní hranice katastrálního území obce. Ze severu k jihu protéká územím pravostranný přítok Labe – Černská (Černá) strouha.

Charakteristiky vodních toků v katastrálním území obce Černá u Bohdanče:

Labe pramení v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. Horní tok teče převážně jižním až jihovýchodním směrem, před Pardubicemi se stáčí na západ a od Neratovic až po státní hranici s Německem pokračuje v severozápadním směru. Vlévá se estuárem do Severního moře. Celková délka je 1094 km (na území České republiky 367 km), plocha povodí 148 268,0 km². Průměrný průtok na česko-německé hranici činí 311 m3/s a u ústí do moře 711m3/s.

Na ř. km 958,88 se Labe dostává na jižní hranici katastrálního území obce a území opouští po 1,5 km na ř. km 957,38. Směrodatné informace pro úsek Labe v území jsou ze stanice Němčice, nacházející se asi 20 km nad řešenou obcí. Šířka vodního toku v území je okolo 60 m. V zájmovém území se nacházejí dvě stará odškrcená ramena meandrů.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Němčice, Labe 978,75 47,1 227 415 504 725 826

Černská (Černá) strouha pramení v nadmořské výšce 250 m u obce Osičky, v Královéhradeckém kraji. Vodní tok teče jižním směrem přes obec Dolany a Lázně Bohdaneč až do Černé u Bohdanče, kde se zprava vlévá do Labe, v nadmořské výšce 212 m. Celková délka toku je 15,97 km. Přítoky Černé strouhy jsou: Rohoznický potok, Naháněč a Rajská strouha. Černská (Černá) strouha má významný vliv pro odvádění vody ze soustavy Bohdanečských rybníků a spolu se svým přítokem Rajskou strouhou odvádí povrchové vody z Lázní Bohdaneč. V minulosti tyto dvě strouhy sloužily hlavně na odlehčení Opatovického kanálu při čištění.

Vodní toky na území obce Černá u Bohdanče


Základní údaje o vodních dílech a nádržích na území obce Černá u Bohdanče

Přehled vodních nádrží na území obce Černá u Bohdanče naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

V katastrálním území obce se nachází dvě vodní nádrže – Velká Černá a Malá Černá. Tyto dva mělké písníky vznikly po těžbě štěrkopísku. V jižní části území se dále nachází mrtvé rameno Labe. Žádná vodní nádrž v území se neřadí do evidence vodních děl I. – III. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.

Významnými vodními díly, avšak mimo správní území obce, je soustava rybníků u Lázní Bohdaneč – Bohdanečský rybník, Matka a dalších 6 bezejmenných rybníků a Opatovický kanál, které mohou významně ovlivnit povodňovou situaci v obci.

Opatovický kanál se nachází asi 2,5 km severním směrem od katastrálního území Černá u Bohdanče. Je však napojen na Černskou (Černou) strouhu a Rajskou strouhu a může mít významný vliv na povodňovou situaci v obci. Opatovický kanál začíná u Opatovic nad Labem v nadmořské výšce 225 m a ústí zpět do Labe u Semína v nadmořské výšce 202 m. Celková délka toku je 32,5 km. Byl vybudován k napájení okolních rybníků (např. Velké a Malé Čeperky, Oplatila či Bohdanečského rybníka), s nimiž je spojen napájecími struhami.