Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, i vybřežením Opavy či Děhylovského potoka. Na území obce Děhylov je při povodni ohrožováno 16 budov s č.p. a 61 rekreačních chat, které trvale obývá zhruba 12 obyvatel z toho 2 řadíme do rizikové skupiny starších 70 let nebo invalidních. Z tohoto počtu je 7 budov zasaženo povodní na Děhylovském potoce. Při havárii – protržení hráze VD Slezská Harta je potencionálně ohroženo 36 budov a 61 rekreačních chat, které trvale obývá zhruba 80 obyvatelTyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území obce Děhylov - agregované

Ohrožující objekty

Ohrožujícím objektem na území obce Děhylov je Autobazar Děhylov (č.p.269/3), objekt č.p. 24 (kde se skladují pohonné hmoty a hořlaviny) a sklad (č.p. 271/2). »
V záplavovém území Opavy se mezi korytem řeky Opavy a inundační hrází nachází cca 61 rekreačních chat, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Tyto objekty mají mít zpracovaný PPVN a havarijní plán. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.
Ohrožující objekty na území obce Děhylov
Kontaminovaná místa na území obce Děhylov

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Děhylov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Úřadu obce Děhylov u předsedy povodňové komise obce.